<-- Acts 23:17 | Acts 23:19 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 23:18

Acts 23:18 - ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܶܗ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܩܪܳܢܝ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܡܶܢܝ ܕ݁ܰܐܝܬ݁ܶܐ ܗܳܢܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And the centurion conducted the youth, and introduced him to the tribune, and said, Paulos the prisoner called me, and requested of me to bring this youth to thee, because he hath somewhat to tell thee.

(Murdock) And the centurion took the young man, and introduced him to the Chiliarch, and said: Paul the prisoner called me, and requested me to bring this youth to thee, for he hath something to tell thee.

(Lamsa) So the centurion took the young man, and brought him to the chief captain and said, Paul, the prisoner, called me and begged me to bring this young man to you, for he has something to tell you.

(KJV) So he took him, and brought him to the chief captain, and said, Paul the prisoner called me unto him, and prayed me to bring this young man unto thee, who hath something to say unto thee.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܕܒܪܗ ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܶܗ 2:4105 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62044-23180 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܩܢܛܪܘܢܐ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ 2:18725 ܩܢܛܪܘܢܐ Noun centurion 510 195 62044-23181 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܥܠܝܡܐ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ 2:15737 ܥܠܝܡܐ Noun man, young man, youth 415 163 62044-23182 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܥܠܗ ܘܰܐܥܠܶܗ 2:15611 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-23183 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-23184 - - - - - - No - - -
ܟܠܝܪܟܐ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ 2:10190 ܟܠܝܪܟܐ Noun capt of a thousand 216 102 62044-23185 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-23186 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-23187 - - - - - - No - - -
ܐܣܝܪܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ 2:1671 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62044-23188 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܪܢܝ ܩܪܳܢܝ 2:18901 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-23189 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No First Common Singular
ܘܒܥܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ 2:3007 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-231810 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܢܝ ܡܶܢܝ 2:12187 ܡܢ Particle from 281 125 62044-231811 - - - - - - No First Common Singular
ܕܐܝܬܐ ܕ݁ܰܐܝܬ݁ܶܐ 2:2092 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-231812 First Common Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-231813 - Masculine Singular - - - No - - -
ܥܠܝܡܐ ܥܠܰܝܡܳܐ 2:15738 ܥܠܝܡܐ Noun man, young man, youth 415 163 62044-231814 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘܬܟ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ 2:11142 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-231815 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-231816 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-231817 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-231818 - Common - - - - No - - -
ܕܢܐܡܪ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ 2:1281 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-231819 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62044-231820 - - - - - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.