<-- Acts 23:14 | Acts 23:16 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 23:15

Acts 23:15 - ܘܗܳܫܳܐ ܒ݁ܥܰܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܨܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܘܰܚܢܰܢ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܩܛܠܺܝܘܗ݈ܝ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܡܛܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And now do you and the princes of the synagogue request from the tribune to bring him to you, as if you sought to investigate more truly his work, and we are prepared to kill him while he shall come to you.

(Murdock) And now, do ye and the chiefs of the congregation request of the Chiliarch, that he would bring him unto you, as if ye were desirous to investigate truly his conduct: and we are prepared to slay him, ere he shall come to you.

(Lamsa) Now you and the leaders of the council ask the captain to bring him to you, as though you were desirous to have a thorough investigation of his acts, and we are ready to kill him before he shall arrive here.

(KJV) Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you to morrow, as though ye would enquire something more perfectly concerning him: and we, or ever he come near, are ready to kill him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܫܐ ܘܗܳܫܳܐ 2:5388 ܗܫܐ Particle now 107 62 62044-23150 - - - - - - No - - -
ܒܥܘ ܒ݁ܥܰܘ 2:2982 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-23151 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-23152 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܘܪܫܐ ܘܪܺܫܶܐ 2:19937 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-23153 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܢܘܫܬܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:10235 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62044-23154 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-23155 - - - - - - No - - -
ܟܠܝܪܟܐ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ 2:10190 ܟܠܝܪܟܐ Noun capt of a thousand 216 102 62044-23156 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ 2:2116 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-23157 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-23158 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-23159 - - - - - - No - - -
ܒܥܝܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ 2:23344 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-231510 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-231511 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܬܒܨܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܨܽܘܢ 2:3120 ܒܨܐ Verb search, examine 51 39 62044-231512 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܫܪܝܪܐܝܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:22281 ܫܪ Adverb (ending with AiYT) truly 598 231 62044-231513 - - - - - - No - - -
ܣܘܥܪܢܗ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ 2:14658 ܣܥܪ Noun deed, visitation, event, happening, matter, affair 369 149 62044-231514 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܚܢܢ ܘܰܚܢܰܢ 2:1376 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-231515 First Common Plural - - - No - - -
ܡܛܝܒܝܢܢ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢܰܢ 2:7986 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62044-231516 First Masculine Plural - Passive Participle PAEL No First Common Plural
ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܕ݁ܢܶܩܛܠܺܝܘܗ݈ܝ 2:18450 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62044-231517 First Common Plural - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܥܕܠܐ ܥܰܕ݂ܠܳܐ 2:15190 ܥܕ Particle before 401 158 62044-231518 - - - - - - No - - -
ܢܡܛܐ ܢܶܡܛܶܐ 2:11620 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62044-231519 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-231520 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.