<-- Acts 22:4 | Acts 22:6 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 22:5

Acts 22:5 - ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܗܶܕ݂ ܥܠܰܝ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܝܬ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܘܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܡܣܳܡ ܒ݁ܪܺܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) as the chief of the priests can testify of me, and all the elders, that from them I received letters to go to the brethren who were in Darmsuk, that also them who were there I should bring to Urishlem bound, that they might be fined.

(Murdock) As the high priest is my witness, and likewise all the Elders ; from whom I received letters, that I might go to the brethren in Damascus, and bring those who were there prisoners to Jerusalem, to receive capital punishment.

(Lamsa) The high priest and all the elders can so testify about me, for it was from them that I received letters to go to the brethren at Damascus, to bring those who were there bound to Jerusalem to be punished.

(KJV) As also the high priest doth bear me witness, and all the estate of the elders: from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus, to bring them which were there bound unto Jerusalem, for to be punished.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-22050 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62044-22051 - - - - - - No - - -
ܕܣܗܕ ܕ݁ܣܳܗܶܕ݂ 2:14045 ܣܗܕ Verb witness, testify 362 147 62044-22052 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠܝ ܥܠܰܝ 2:15703 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-22053 - - - - - - No First Common Singular
ܪܒ ܪܰܒ݁ 2:19205 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-22054 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܟܗܢܐ ܟ݁ܳܗܢܶܐ 2:9834 ܟܗܢ Noun priest 206 100 62044-22055 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܠܗܘܢ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10056 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-22056 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܩܫܝܫܐ ܩܰܫܺܝܫܶܐ 2:19142 ܩܫ Noun elder 522 199 62044-22057 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܢܗܘܢ ܕ݁ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12164 ܡܢ Particle from 281 125 62044-22058 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܩܒܠܬ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ 2:17990 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-22059 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܓܪܬܐ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܳܐ 2:210 ܐܓܪܬܐ Noun letter, epistle 3 15 62044-220510 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܙܠ ܕ݁ܺܐܙܰܠ 2:356 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-220511 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-220512 - - - - - - No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܶܐ 2:394 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-220513 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܕܪܡܣܘܩ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ 2:4911 ܕܪܡܣܘܩ Proper Noun Damascus 98 58 62044-220514 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-220515 - - - - - - No - - -
ܠܗܢܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ 2:5062 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-220516 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-220517 - - - - - - No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-220518 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-220519 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܐ ܐܰܝܬ݁ܶܐ 2:2065 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-220520 First Common Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-220521 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:336 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-220522 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-220523 - - - - - - No - - -
ܐܣܝܪܝܢ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ 2:1681 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62044-220524 - Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܢܩܒܠܘܢ ܘܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢ 2:17956 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-220525 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܡܣܡ ܡܣܳܡ 2:14261 ܣܡ Verb put, place 379 152 62044-220526 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܒܪܫܐ ܒ݁ܪܺܫܳܐ 2:19914 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-220527 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.