<-- Acts 22:29 | Acts 23:1 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 22:30

Acts 22:30 - ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܩܛܺܓ݂ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܫܪܳܝܗ݈ܝ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܪܺܫܰܝܗܽܘܢ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܐܚܶܬ݂ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) AND the day after he willed to know truly what was the accusation which the Jihudoyee brought against him. And he ordered him and commanded the great priests and all the synagogue of their rulers to come; and he took Paulos and brought (him) down, and stood him among them.

(Murdock) And the next day, he wished to know truly what the accusation was, which the Jews brought against him: and he unbound him, and commanded the chief priests, and the whole company of their head-men, to assemble; and he took Paul, and brought him down, and placed him among them.

(Lamsa) The next day, because he desired to know the truthfulness of the charges which the Jews had brought against Paul, he unbound him and commanded the high priests and all their council to appear before him, and he took Paul and brought him down, and set him before them.

(KJV) On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܝܘܡܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ 2:8993 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-22300 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-22301 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܨܒܐ ܨܒ݂ܳܐ 2:17504 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62044-22302 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-22303 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܡܕܥ ܠܡܶܕ݁ܰܥ 2:8713 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-22304 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܫܪܝܪܐܝܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:22281 ܫܪ Adverb (ending with AiYT) truly 598 231 62044-22305 - - - - - - No - - -
ܕܡܢܐ ܕ݁ܡܳܢܳܐ 2:12199 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62044-22306 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-22307 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܩܛܓܪܢܘܬܐ ܩܛܺܓ݂ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:18562 ܩܛܪܓ Noun accusation 500 191 62044-22308 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܬܝܢ ܕ݁ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ 2:2107 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-22309 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-223010 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-223011 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-223012 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܫܪܝܗܝ ܘܰܫܪܳܝܗ݈ܝ 2:22361 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62044-223013 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܘܦܩܕ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ 2:17004 ܦܩܕ Verb command 454 177 62044-223014 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܢܐܬܘܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ 2:2110 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-223015 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܪܒܝ ܪܰܒ݁ܰܝ 2:19210 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-223016 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܟܗܢܐ ܟ݁ܳܗܢܶܐ 2:9834 ܟܗܢ Noun priest 206 100 62044-223017 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܠܗ ܘܟ݂ܽܠܶܗ 2:10054 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-223018 - Masculine - - - - No Third Masculine Singular
ܟܢܫܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ 2:10318 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62044-223019 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܫܝܗܘܢ ܕ݁ܪܺܫܰܝܗܽܘܢ 2:19928 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-223020 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܕܒܪ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ 2:4103 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62044-223021 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܦܘܠܘܣ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16456 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-223022 - - - - - - No - - -
ܘܐܚܬ ܘܰܐܚܶܬ݂ 2:12921 ܢܚܬ Verb descend 336 139 62044-223023 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܩܝܡܗ ܐܰܩܺܝܡܶܗ 2:18252 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-223024 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܒܝܢܬܗܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:2661 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 62044-223025 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.