<-- Acts 22:19 | Acts 22:21 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 22:20

Acts 22:20 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܣ ܣܳܗܕ݁ܳܟ݂ ܘܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܫܳܠܶܡ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܕ݁ܩܳܛܽܘܠܰܘܗ݈ܝ ܘܢܳܛܰܪ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܳܐܢܶܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܓ݂ܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And when the blood of thy martyr Estephanos was shed, I also stood with them, and fulfilled the will of his murderers, and kept the garments of them who stoned him.

(Murdock) And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing with them, and performed the pleasure of his slayers, and took charge of the garments of those that stoned him.

(Lamsa) And when the blood of your martyr Stephen was shed, I also was standing by, and was in accord with his slayers, and was in charge of the garments of them who stoned him.

(KJV) And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-22200 - - - - - - No - - -
ܡܬܐܫܕ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ 2:2014 ܐܫܕ Verb pour out 30 31 62044-22201 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-22202 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܡܗ ܕ݁ܡܶܗ 2:4679 ܕܡ Noun blood 93 56 62044-22203 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܣܛܦܢܣ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܣ 2:1558 ܐܣܛܦܢܘܣ Proper Noun Stephen 23 26 62044-22204 - - - - - - No - - -
ܣܗܕܟ ܣܳܗܕ݁ܳܟ݂ 2:14062 ܣܗܕ Noun witness, martyr 362 147 62044-22205 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-22206 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-22207 First Common Singular - - - No - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62044-22208 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܩܐܡ ܩܳܐܶܡ 2:29298 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-22209 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-222010 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܫܠܡ ܘܫܳܠܶܡ 2:30468 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-222011 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-222012 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ 2:17541 ܨܒܐ Noun will, desire 472 183 62044-222013 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܩܛܘܠܘܗܝ ܕ݁ܩܳܛܽܘܠܰܘܗ݈ܝ 2:18430 ܩܛܠ Noun murderer, slayer 500 191 62044-222014 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܢܛܪ ܘܢܳܛܰܪ 2:27330 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62044-222015 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-222016 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܐܢܐ ܡܳܐܢܶܐ 2:11367 ܡܐܢ Noun vessel, garment, utensil, receptacle 247 114 62044-222017 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܠܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ 2:668 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-222018 - Common Plural - - - No - - -
ܕܪܓܡܝܢ ܕ݁ܪܳܓ݂ܡܺܝܢ 2:19424 ܪܓܡ Verb stone 529 201 62044-222019 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-222020 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-222021 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.