<-- Acts 21:8 | Acts 21:10 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 21:9

Acts 21:9 - ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܠܶܗ ܒ݁ܢܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܀

Translations

(Etheridge) And he had four virgin daughters who prophesied.

(Murdock) He had four virgin daughters, who were prophetesses.

(Lamsa) He had four daughters, virgins, who prophesied.

(KJV) And the same man had four daughters, virgins, which did prophesy.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-21090 - - - - - - No - - -
ܗܘܝ ܗ݈ܘܰܝ 2:23733 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-21091 Third Feminine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-21092 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܢܬܐ ܒ݁ܢܳܬ݂ܳܐ 2:3313 ܒܪ Noun utterance, daughter, word 56 43 62044-21093 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܬܘܠܬܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܳܬ݂ܳܐ 2:3401 ܒܬܠ Noun virgin 57 43 62044-21094 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܪܒܥ ܐܰܪܒ݁ܰܥ 2:1836 ܪܒܥ Numeral four 27 29 62044-21095 - Feminine - - - - No - - -
ܕܡܬܢܒܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܝܳܢ 2:12590 ܢܒܐ Verb prophesy 325 136 62044-21096 Third Feminine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܝ ܗ݈ܘܰܝ 2:23733 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-21097 Third Feminine Plural - Perfect PEAL Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.