<-- Acts 21:4 | Acts 21:6 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 21:5

Acts 21:5 - ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܩܢ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܘܰܡܠܰܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܩܥܶܕ݂ܘ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܘܨܰܠܺܝܘ ܀

Translations

(Etheridge) And after those days we departed to go on the way. And they accompanied us, all of them, they and their wives and their children, till without the city, and kneeled upon their knees on the sea shore, and prayed.

(Murdock) And after those days, we departed and went on [our] way; and they all clung to us, they and their wives and their children, until [we were] without the city; and they fell on their knees by the seaside, and prayed.

(Lamsa) After these days, we departed on our journey, and they all escorted us on our way with their wives and children, till we were out of the city: then they knelt down by the seaside and prayed;

(KJV) And when we had accomplished those days, we departed and went our way; and they all brought us on our way, with wives and children, till we were out of the city: and we kneeled down on the shore, and prayed.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62044-21050 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62044-21051 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-21052 - Common Plural - - - No - - -
ܝܘܡܬܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:9003 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-21053 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܦܩܢ ܢܦ݂ܰܩܢ 2:13415 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-21054 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܢܐܙܠ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ 2:363 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-21055 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܐܘܪܚܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ 2:305 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62044-21056 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܠܘܝܢ ܘܰܡܠܰܘܶܝܢ 2:11050 ܠܘܐ Verb accompany, escort 236 109 62044-21057 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-21058 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62044-21059 - - - - - - No First Common Plural
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-210510 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-210511 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܘܢܫܝܗܘܢ ܘܢܶܫܰܝܗܽܘܢ 2:1510 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62044-210512 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܒܢܝܗܘܢ ܘܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ 2:3281 ܒܪ Noun son 53 40 62044-210513 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-210514 - - - - - - No - - -
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62044-210515 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-210516 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-210517 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܥܕܘ ܘܰܩܥܶܕ݂ܘ 2:18776 ܩܥܕ Verb kneel 512 196 62044-210518 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-210519 - - - - - - No - - -
ܒܘܪܟܝܗܘܢ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܝܗܽܘܢ 2:2443 ܒܪܟ Noun knee 39 33 62044-210520 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-210521 - - - - - - No - - -
ܝܕ ܝܰܕ݂ 2:604 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-210522 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܝܡܐ ܝܰܡܳܐ 2:9299 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62044-210523 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܨܠܝܘ ܘܨܰܠܺܝܘ 2:17731 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62044-210524 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.