<-- Acts 21:38 | Acts 21:40 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 21:39

Acts 21:39 - ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܡܶܢ ܛܰܪܣܳܘܣ ܕ݁ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܝܺܠܺܝܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܺܝ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܠܥܰܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Paulos said to him, I am a man a Jihudoya from Tarsos of Cilicia, an illustrious city in which I was born: I pray you permit me to speak to the people.

(Murdock) Paul said to him: I am a Jew, a man of Tarsus, a noted city in Cilicia, in which I was born: I pray thee, suffer me to speak to the people.

(Lamsa) But Paul said, I am a Jew of Tarsus in Cili'cia, a citizen of a well-known city: I beg you, permit me to speak to the people.

(KJV) But Paul said, I am a man which am a Jew of Tarsus, a city in Cilicia, a citizen of no mean city: and, I beseech thee, suffer me to speak unto the people.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-21390 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-21391 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-21392 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-21393 First Common Singular - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-21394 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-21395 First Common Singular - - - Yes - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8916 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-21396 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-21397 - - - - - - No - - -
ܛܪܣܘܣ ܛܰܪܣܳܘܣ 2:8418 ܛܪܣܘܣ Proper Noun Tarsus 182 89 62044-21398 - - - - - - No - - -
ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܕ݁ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ 2:18578 ܩܝܠܝܩܝܐ Proper Noun Cilicia 504 192 62044-21399 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-213910 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܕܝܥܬܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܬ݁ܳܐ 2:8609 ܝܕܥ Participle Adjective apparent, known, certain, notable 187 91 62044-213911 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ 2:2250 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-213912 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܝܠܝܕ ܝܺܠܺܝܕ݂ 2:25998 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62044-213913 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-213914 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܥܐ ܒ݁ܳܥܶܐ 2:23340 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-213915 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-213916 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܢܟ ܡܶܢܳܟ݂ 2:12188 ܡܢ Particle from 281 125 62044-213917 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܐܦܣ ܐܰܦ݁ܶܣ 2:16855 ܦܣ Verb allow, permit 451 176 62044-213918 Second Masculine Singular - Imperative APHEL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-213919 - - - - - - No First Common Singular
ܠܡܡܠܠܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ 2:12045 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-213920 - - - - Infinitive PAEL No - - -
ܠܥܡܐ ܠܥܰܡܳܐ 2:15813 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-213921 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.