<-- Acts 21:20 | Acts 21:22 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 21:21

Acts 21:21 - ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܥܝܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) But it hath been said to them of thee, that thou teachest all the Jihudoyee who are among the Gentiles to remove from Musha; telling them that they should not circumcise their sons, nor walk in the customs of the law.

(Murdock) And it hath been told them, of thee, that thou teachest all the Jews that are among the Gentiles to depart from Moses, by telling them not to circumcise their children, and not to observe the rites of the law.

(Lamsa) But they have been informed about you, that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake the law of Moses, stating that they ought not to circumcise their children, neither to follow after the customs of the law.

(KJV) And they are informed of thee, that thou teachest all the Jews which are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise their children, neither to walk after the customs.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܬܐܡܪ ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ 2:1261 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-21210 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-21211 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-21212 - - - - - - No - - -
ܥܠܝܟ ܥܠܰܝܟ݁ 2:15707 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-21213 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܡܠܦ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ 2:26016 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62044-21214 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-21215 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܢܦܪܩܘܢ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܩܽܘܢ 2:17222 ܦܪܩ Verb depart, deliver, save, rescue, pursue, go away, abstain 464 180 62044-21216 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-21217 - - - - - - No - - -
ܡܘܫܐ ܡܽܘܫܶܐ 2:11441 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62044-21218 - - - - - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-21219 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-212110 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܥܡܡܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15800 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-212111 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-212112 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23300 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-212113 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-212114 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-212115 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5139 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-212116 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܓܙܪܝܢ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ 2:3680 ܓܙܪ Verb cut, circumcise 68 46 62044-212117 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܢܝܗܘܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ 2:3235 ܒܪ Noun son 53 40 62044-212118 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-212119 - - - - - - No - - -
ܒܥܝܕܐ ܒ݁ܰܥܝܳܕ݂ܶܐ 2:15340 ܥܘܕ Noun custom, manner 411 162 62044-212120 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܡܘܣܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13138 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-212121 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܗܘܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5139 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-212122 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܗܠܟܝܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ 2:5219 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62044-212123 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.