<-- Acts 20:36 | Acts 20:38 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 20:37

Acts 20:37 - ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܘܥܰܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܘܰܡܢܰܫܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And there was a great weeping with all of them, and they embraced him and kissed him;

(Murdock) And there was great weeping among them all. And they embraced him, and kissed him.

(Lamsa) And they all wept bitterly, and they embraced him and kissed him;

(KJV) And they all wept sore, and fell on Paul's neck, and kissed him,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘܬ ܘܰܗܘܳܬ݂ 2:5128 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-20370 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܟܬܐ ܒ݁ܟ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:2779 ܒܟܐ Noun weeping 46 36 62044-20371 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-20372 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܠܗܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10010 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-20373 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܘܥܦܩܘܗܝ ܘܥܰܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ 2:16105 ܥܦܩ Verb embrace 422 166 62044-20374 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܘܡܢܫܩܝܢ ܘܰܡܢܰܫܩܺܝܢ 2:13626 ܢܫܩ Verb kiss 354 144 62044-20375 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-20376 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-20377 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.