<-- Acts 20:34 | Acts 20:36 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 20:35

Acts 20:35 - ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܚܰܘܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܠܳܐܐ ܘܰܠܡܺܐܨܰܦ݂ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܺܝܢ ܘܠܰܡܥܰܗܳܕ݂ܽܘ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And I have shown you every thing, (that) so it behoveth to labour, and to be careful of those who are infirm, and to remember the word of our Lord Jeshu, that he said, He is blessed who giveth, more than he who receiveth.

(Murdock) And I have showed you all things; that thus it is a duty to labor, and to care for the infirm, and to remember the words of our Lord Jesus; for he hath said, That he is more blessed who giveth, than he who receiveth.

(Lamsa) I have showed you all things, how that one must work hard, and be mindful of the weak, and remember the words of our LORD Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive.

(KJV) I have shewed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܠܡܕܡ ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10062 ܟܠ Idiom everything 216 102 62044-20350 - - - - - - No - - -
ܚܘܝܬܟܘܢ ܚܰܘܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:6418 ܚܘܐ Verb show 129 70 62044-20351 First Common Singular - Perfect PAEL No Second Masculine Plural
ܕܗܟܢܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5187 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62044-20352 - - - Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62044-20353 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܡܠܐܐ ܠܡܶܠܳܐܐ 2:10901 ܠܐܐ Verb toil, labour, tire 233 107 62044-20354 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܘܠܡܐܨܦ ܘܰܠܡܺܐܨܰܦ݂ 2:9400 ܝܨܦ Verb careful, anxious, solicitous 195 96 62044-20355 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܕܐܝܠܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ 2:668 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-20356 - Common Plural - - - No - - -
ܕܟܪܝܗܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܺܝܢ 2:10530 ܟܪܗ Verb sick, weak 224 105 62044-20357 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܠܡܥܗܕܘ ܘܠܰܡܥܰܗܳܕ݂ܽܘ 2:15286 ܥܗܕ Verb remember, remember 402 159 62044-20358 - - - - Infinitive PAEL No - - -
ܡܠܘܗܝ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ 2:12111 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-20359 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ 2:12378 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-203510 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-203511 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-203512 - - - - - - No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܽܘ 2:4993 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-203513 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-203514 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܛܘܒܘܗܝ ܕ݁ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:7999 ܛܘܒ Noun blessedness, beatitude, happiness 168 85 62044-203515 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܐܝܢܐ ܠܰܐܝܢܳܐ 2:685 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-203516 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܗܒ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ 2:8792 ܝܗܒ Verb give 188 91 62044-203517 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܝܬܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9651 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62044-203518 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-203519 - - - - - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-203520 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܢܣܒ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ 2:13163 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62044-203521 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.