<-- Acts 20:27 | Acts 20:29 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 20:28

Acts 20:28 - ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܶܦ݁ܺܣܩܳܘܦ݁ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܪܥܽܘܢ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܩܢܳܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) Take heed therefore to yourselves, and to the whole flock over which the Spirit of Holiness hath constituted you the bishops; to pasture the church of the Meshiha which he hath purchased with his blood.

(Murdock) Take heed therefore to yourselves, and to all the flock over which the Holy Spirit hath established you bishops; that ye feed the church of God, which he hath acquired by his blood.

(Lamsa) Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ which he has purchased with his blood.

(KJV) Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܙܕܗܪܘ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ 2:5613 ܙܗܪ Verb heed, beware of, care of, warn 111 64 62044-20280 Second Masculine Plural - Imperative ETHPEAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62044-20281 - - - - - - No - - -
ܒܢܦܫܟܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13452 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62044-20282 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܒܟܠܗ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10042 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-20283 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܡܪܥܝܬܐ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ 2:20117 ܪܥܐ Noun flock 303 132 62044-20284 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-20285 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܩܝܡܟܘܢ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܟ݂ܽܘܢ 2:18268 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-20286 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Second Masculine Plural
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-20287 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:9229 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-20288 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62044-20289 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܶܦ݁ܺܣܩܳܘܦ݁ܶܐ 2:1794 ܐܦܣܩܦ Noun bishop, overseer 26 28 62044-202810 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܬܪܥܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܪܥܽܘܢ 2:20123 ܪܥܐ Verb feed, tend 545 210 62044-202811 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܥܕܬܗ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ 2:15274 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62044-202812 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-202813 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-202814 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܩܢܗ ܕ݁ܰܩܢܳܗ 2:18672 ܩܢܐ Verb obtain 509 194 62044-202815 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Feminine Singular
ܒܕܡܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܶܗ 2:4671 ܕܡ Noun blood 93 56 62044-202816 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.