<-- Acts 20:13 | Acts 20:15 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 20:14

Acts 20:14 - ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܒ݁ܶܠܢܳܝܗ݈ܝ ܡܶܢ ܬ݁ܰܣܳܘܣ ܫܩܰܠܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܡܺܝܛܽܘܠܺܝܢܺܐ ܀

Translations

(Etheridge) But when we had received him from Thesos, we took him up into the ship and came to Mitylene.

(Murdock) And when we had received him at Thesos, we took him on board ship and proceeded to Mitylene.

(Lamsa) When we had welcomed him at As'sos, we took him on board and came to Mit-yle'ne.

(KJV) And when he met with us at Assos, we took him in, and came to Mitylene.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-20140 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-20141 - - - - - - No - - -
ܩܒܠܢܝܗܝ ܩܰܒ݁ܶܠܢܳܝܗ݈ܝ 2:17989 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-20142 First Common Plural - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-20143 - - - - - - No - - -
ܬܣܘܣ ܬ݁ܰܣܳܘܣ 2:22910 ܬܣܘܣ Proper Noun Thasos 617 240 62044-20144 - - - - - - No - - -
ܫܩܠܢܝܗܝ ܫܩܰܠܢܳܝܗ݈ܝ 2:22202 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62044-20145 First Common Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܒܐܠܦܐ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ 2:992 ܐܠܦ Noun ship, boat 18 23 62044-20146 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܝܢ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ 2:2137 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-20147 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܝܛܘܠܝܢܐ ܠܡܺܝܛܽܘܠܺܝܢܺܐ 2:11660 ܡܝܛܘܠܝܢܐ Proper Noun Mitylene 269 121 62044-20148 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.