<-- Acts 1:16 | Acts 1:18 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 1:17

Acts 1:17 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܢܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܦ݁ܶܣܳܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) For he had numbered with us, and had part in this ministry.

(Murdock) For he was numbered with us, and had a part in this ministry.

(Lamsa) For he was numbered with us and had a lot # in this ministry.

(KJV) For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-01170 - - - - - - No - - -
ܕܡܢܐ ܕ݁ܰܡܢܶܐ 2:12208 ܡܢܐ Verb number, reckon 281 125 62044-01171 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-01172 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܢ ܥܰܡܰܢ 2:15795 ܥܡ Particle with 416 164 62044-01173 - - - - - - No First Common Plural
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-01174 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-01175 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-01176 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܣܐ ܦ݁ܶܣܳܐ 2:16866 ܦܣ Noun lot, portion 451 176 62044-01177 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܒܬܫܡܫܬܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ 2:21890 ܫܡܫ Noun ministration, service, attendance 622 243 62044-01178 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-01179 - Feminine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.