<-- Acts 1:12 | Acts 1:14 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 1:13

Acts 1:13 - ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܥܰܠܘ ܣܠܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܳܗ ܦ݁ܶܛܪܳܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ ܘܡܰܬ݁ܰܝ ܘܒ݂ܰܪ‌ܬ݁ܽܘܠܡܰܝ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܛܰܢܳܢܳܐ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And after they had entered, they ascended to that upper room in which were Petros, and Juhanon, and Jakub, and Andros, and Philipos, and Thoma, and Mathai, and Bar Tolmai, and Jakub bar Halphai, and Shemun the Zealous, and Jihuda bar Jakub.

(Murdock) And when they had entered, they went to an upper chamber; where were Peter, and John, and James, and Andrew, and Philip, and Thomas, and Matthew, and Bartholomew, and James the son of Alpheus, and Simon Zelotes, and Judas the son of James.

(Lamsa) And after they had entered into the city, they went up into an upper room, where stayed Peter and John and James and Andrew, and also Philip and Thomas, and Matthew and Bar-thol'o-mew and James the son of Al-phµ'us, and Simon the zealot, and Judas the son of James.

(KJV) And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62044-01130 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62044-01131 - - - - - - No - - -
ܕܥܠܘ ܕ݁ܥܰܠܘ 2:15603 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-01132 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܣܠܩܘ ܣܠܶܩܘ 2:14500 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 62044-01133 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-01134 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܥܠܝܬܐ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ 2:15729 ܥܠܐ Noun room 415 163 62044-01135 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-01136 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܗܘܝܢ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ 2:5071 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-01137 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-01138 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-01139 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܦܛܪܘܣ ܦ݁ܶܛܪܳܘܣ 2:16544 ܦܛܪܘܣ Proper Noun Peter 443 173 62044-011310 - - - - - - No - - -
ܘܝܘܚܢܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8963 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62044-011311 - - - - - - No - - -
ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9375 ܝܥܩܘܒ Proper Noun James 194 95 62044-011312 - - - - - - No - - -
ܘܐܢܕܪܐܘܣ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ 2:1383 ܐܢܕܪܐܘܣ Proper Noun Andrew 21 24 62044-011313 - - - - - - No - - -
ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ 2:16562 ܦܝܠܝܦܘܣ Proper Noun Philip 444 173 62044-011314 - - - - - - No - - -
ܘܬܐܘܡܐ ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ 2:22568 ܬܐܘܡܐ Proper Noun Thomas 602 233 62044-011315 - - - - - - No - - -
ܘܡܬܝ ܘܡܰܬ݁ܰܝ 2:12555 ܡܬܝ Proper Noun Matthew 315 135 62044-011316 - - - - - - No - - -
ܘܒܪ‌ܬܘܠܡܝ ܘܒ݂ܰܪ‌ܬ݁ܽܘܠܡܰܝ 2:3185 ܒܪ‌ܬܘܠܡܝ Proper Noun Bartholomew 56 43 62044-011317 - - - - - - No - - -
ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9379 ܝܥܩܘܒ Proper Noun James 194 95 62044-011318 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62044-011319 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܚܠܦܝ ܚܰܠܦ݂ܰܝ 2:7208 ܚܠܦܝ Proper Noun Alphaeus 145 77 62044-011320 - - - - - - No - - -
ܘܫܡܥܘܢ ܘܫܶܡܥܽܘܢ 2:21804 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62044-011321 - - - - - - No - - -
ܛܢܢܐ ܛܰܢܳܢܳܐ 2:8254 ܛܢ Adjective zealot, zealous 177 88 62044-011322 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܝܗܘܕܐ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ 2:8932 ܝܗܘܕܐ Proper Noun Jude 189 92 62044-011323 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62044-011324 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܝܥܩܘܒ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9387 ܝܥܩܘܒ Proper Noun James 194 95 62044-011325 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.