<-- Acts 19:37 | Acts 19:39 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 19:38

Acts 19:38 - ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܺܡܺܛܪܺܝܳܘܣ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐ݈ܢܳܫ ܗܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܽܘܡܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܩܪܒ݂ܽܘܢ ܘܰܢܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) But if this Dimitrios and the sons of his craft have strife with any man, behold, the proconsul is in the city, (and) there are officers: let them go nigh and judge one with another.

(Murdock) But if Demetrius and the men of his trade have a controversy with any one, lo, there is a proconsul in the city, they are men of dexterity, let them approach and litigate with one another.

(Lamsa) But if De-me'tri-us and the men of his trade have a case against any man, behold there is a proconsul in the city; let the craftsmen come forward and settle with one another in the court.

(KJV) Wherefore if Demetrius, and the craftsmen which are with him, have a matter against any man, the law is open, and there are deputies: let them implead one another.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62044-19380 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-19381 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-19382 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܛܪܝܘܣ ܕ݁ܺܡܺܛܪܺܝܳܘܣ 2:4745 ܕܡܛܪܝܘܣ Proper Noun Demetrius 94 56 62044-19383 - - - - - - No - - -
ܘܒܢܝ ܘܰܒ݂ܢܰܝ 2:3278 ܒܪ Noun son 53 40 62044-19384 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܘܡܢܘܬܗ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ 2:275 ܐܡܢ Noun craft, art, ingenuity 6 16 62044-19385 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-19386 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-19387 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܝܢܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ 2:4474 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62044-19388 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62044-19389 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-193810 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62044-193811 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ 2:1490 ܐܢܬܘܦܛܘܣ Noun proconsul 22 25 62044-193812 - Masculine - - - - No - - -
ܒܡܕܝܢܬܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4498 ܕܢ Noun city 252 115 62044-193813 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘܡܢܐ ܐܽܘܡܳܢܶܐ 2:271 ܐܡܢ Noun craftsman, artificer, builder 6 16 62044-193814 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-193815 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܢܩܪܒܘܢ ܢܶܩܪܒ݂ܽܘܢ 2:18994 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62044-193816 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܢܕܘܢܘܢ ܘܰܢܕ݂ܽܘܢܽܘܢ 2:4441 ܕܢ Denominative judge 95 56 62044-193817 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-193818 - Masculine - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62044-193819 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-193820 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.