<-- Acts 19:34 | Acts 19:36 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 19:35

Acts 19:35 - ܘܫܰܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܶܦ݂ܶܣܳܝܶܐ ܡܰܢܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܝܶܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܡܪܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܪܛܶܡܺܝܣ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܠܨܰܠܡܳܗ ܕ݁ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And the chief of the city stilled them, saying, Men, Ephesoyee, who is there of mankind who knoweth not that the city of the Ephesoyee is a votaress of the great Artemis, and of her image which descended from heaven?

(Murdock) But the chief of the city tranquillized them, by saying: Men of Ephesus, What person is there, among men, who doth not know the city of the Ephesians to be devoted to the worship of the great Diana, and of her image that descended from heaven?

(Lamsa) The mayor of the city finally quieted them, saying, Men of Eph'e-sus, who among men does not know that the city of the Ephe'si-ans is the seat of great Ar'te-mis and her image that fell from heaven.

(KJV) And when the townclerk had appeased the people, he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܠܝ ܘܫܰܠܺܝ 2:21311 ܫܠܐ Verb cease, quiet, quiet, stop 580 224 62044-19350 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-19351 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-19352 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܝܢܬܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4504 ܕܢ Noun city 252 115 62044-19353 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-19354 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-19355 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-19356 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܦܣܝܐ ܐܶܦ݂ܶܣܳܝܶܐ 2:1814 ܐܦܣܘܣ Adjective of Place Ephesian 26 29 62044-19357 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢܘ ܡܰܢܽܘ 2:5028 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62044-19358 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-19359 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-193510 - - - - - - No - - -
ܒܢܝܢܫܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1439 ܐܢܫ Noun human 56 40 62044-193511 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-193512 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:8686 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-193513 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4516 ܕܢ Noun city 252 115 62044-193514 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܦܣܝܐ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܝܶܐ 2:1815 ܐܦܣܘܣ Adjective of Place Ephesian 26 29 62044-193515 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܘܡܪܬܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܡܪܬ݂ܳܐ 2:9872 ܟܘܡܪܐ Noun priestess 209 100 62044-193516 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-193517 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܕܐܪܛܡܝܣ ܕ݁ܰܐܪܛܶܡܺܝܣ 2:1900 ܐܪܛܡܝܣ Proper Noun Artemis 28 30 62044-193518 - - - - - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-193519 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܨܠܡܗ ܘܰܠܨܰܠܡܳܗ 2:17793 ܨܠܡܐ Noun image, portrait, figure 480 185 62044-193520 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-193521 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62044-193522 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܢܚܬ ܢܚܶܬ݂ 2:12937 ܢܚܬ Verb descend 336 139 62044-193523 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.