<-- Acts 19:32 | Acts 19:34 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 19:33

Acts 19:33 - ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܘܣ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܳܡ ܐܰܢܺܝܦ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But the people of the Jihudoyee who were there appointed of them a man a Jihudoya, whose name was Aleksandros; and when he stood (forth) he signed that he would apologize to the people.

(Murdock) And the Jewish people who were there, brought forward one of their men, a Jew, named Alexander. And he, rising up, waved his hand, and wished to make a defence before the people.

(Lamsa) And the Jews who were there appointed a Jew named Al-ex-an'der. And when he rose up, he gestured with his hand and would have addressed the people.

(KJV) And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward. And Alexander beckoned with the hand, and would have made his defence unto the people.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-19330 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-19331 - - - - - - No - - -
ܕܝܗܘܕܝܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8911 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-19332 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-19333 - - - - - - No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-19334 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-19335 - - - - - - No - - -
ܐܩܝܡܘ ܐܰܩܺܝܡܘ 2:18253 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-19336 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-19337 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3499 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-19338 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8916 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-19339 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62044-193310 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܘܣ 2:971 ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ Proper Noun Alexander 18 22 62044-193311 - - - - - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-193312 - - - - - - No - - -
ܩܡ ܩܳܡ 2:18341 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-193313 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܢܝܦ ܐܰܢܺܝܦ݂ 2:12874 ܢܦ Verb beckon, wave, inclined 343 142 62044-193314 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܝܕܗ ܐܺܝܕ݂ܶܗ 2:561 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-193315 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܨܒܐ ܘܨܳܒ݂ܶܐ 2:17495 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62044-193316 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-193317 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܦܘܩ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ 2:13350 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-193318 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-193319 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܠܥܡܐ ܠܥܰܡܳܐ 2:15813 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-193320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.