<-- Acts 18:13 | Acts 18:15 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 18:14

Acts 18:14 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܰܐܠܺܝܳܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܠܽܘ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܐܰܘ ܕ݁ܰܢܟ݂ܺܝܠ ܐܰܘ ܕ݁ܰܣܢܶܐ ܡܩܰܛܪܓ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܒ݁ܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And when Paulos sought to open his mouth and speak, Galion said to the Jihudoyee, If it were concerning some thing of evil, or of wickedness, or of abomination, you would complain, O Jihudoyee, it would be proper for me to receive you;

(Murdock) And when Paul requested that he might open his mouth and speak, Gallio said to the Jews: If your accusation, O Jews, related to any wrong done, or any fraud, or base act, I would listen to you suitably.

(Lamsa) And as Paul was desirous to open his mouth and speak, Gal'li-o said to the Jews, If your accusations were based on something criminal, fraudulent, or vicious, I would welcome you properly, O Jews:

(KJV) And when Paul was now about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-18140 - - - - - - No - - -
ܒܥܐ ܒ݁ܳܥܶܐ 2:2976 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-18141 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-18142 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-18143 - - - - - - No - - -
ܕܢܦܬܚ ܕ݁ܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ 2:17424 ܦܬܚ Verb open 470 182 62044-18144 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܦܘܡܗ ܦ݁ܽܘܡܶܗ 2:16475 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 62044-18145 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܢܡܠܠ ܘܰܢܡܰܠܶܠ 2:12043 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-18146 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-18147 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܓܐܠܝܘܢ ܓ݁ܰܐܠܺܝܳܘܢ 2:3413 ܓܐܠܝܘܢ Proper Noun Gallio 58 43 62044-18148 - - - - - - No - - -
ܠܝܗܘܕܝܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8919 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-18149 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܠܘ ܐܶܠܽܘ 2:942 ܐܠܘ Particle if 17 22 62044-181410 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-181411 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-181412 - Common - - - - No - - -
ܕܒܝܫ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ 2:2297 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62044-181413 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62044-181414 - - - - - - No - - -
ܕܢܟܝܠ ܕ݁ܰܢܟ݂ܺܝܠ 2:13060 ܢܟܠ Verb deceive 339 140 62044-181415 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62044-181416 - - - - - - No - - -
ܕܣܢܐ ܕ݁ܰܣܢܶܐ 2:14605 ܣܢܐ Verb hate 382 153 62044-181417 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܡܩܛܪܓܝܢ ܡܩܰܛܪܓ݂ܺܝܢ 2:29367 ܩܛܪܓ Verb accuse 503 192 62044-181418 Second Masculine Plural - Active Participle PALPEL No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-181419 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܘ ܐܳܘ 2:254 ܐܘ Particle O!, Oh! 4 15 62044-181420 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-181421 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܘܠܝܬܐ ܒ݁ܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ 2:5391 ܘܠܐ Noun appropriateness 108 62 62044-181422 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܩܒܠ ܡܩܰܒ݁ܶܠ 2:29183 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-181423 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-181424 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62044-181425 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.