<-- Acts 17:30 | Acts 17:32 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 17:31

Acts 17:31 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܫ ܘܰܐܦ݂ܢܺܝ ܠܟ݂ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܒ݁ܕ݂ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) because he hath set a day in which he will judge the whole earth in righteousness by that Man whom he hath ordained; and he will convert every man to the faith of him in having raised him from among the dead.

(Murdock) Because he hath appointed a day, in which he will judge all the earth, with righteousness, by the man whom he hath designated: and he turneth every man to faith in him, in that he raised him from the dead.

(Lamsa) For he has appointed a day in which he will judge all the earth with righteousness by the man whom he has chosen; he who has turned every man towards his faith; for that, he has raised him from the dead.

(KJV) Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-17310 - - - - - - No - - -
ܕܐܩܝܡ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ 2:18264 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-17311 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܝܘܡܐ ܝܰܘܡܳܐ 2:8996 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-17312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗ 2:2249 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-17313 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܬܝܕ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16307 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62044-17314 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܢܕܘܢ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ 2:4425 ܕܢ Denominative judge 95 56 62044-17315 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62044-17316 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-17317 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܒܟܐܢܘܬܐ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9890 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62044-17318 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-17319 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-173110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-173111 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܦܪܫ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܫ 2:17289 ܦܪܫ Verb separate, appoint 465 180 62044-173112 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܦܢܝ ܘܰܐܦ݂ܢܺܝ 2:16810 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62044-173113 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܠܟܠ ܠܟ݂ܽܠ 2:10097 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-173114 - Masculine - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-173115 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܠܗܝܡܢܘܬܗ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ 2:1215 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62044-173116 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܒܕܐܩܝܡܗ ܒ݁ܕ݂ܰܐܩܺܝܡܶܗ 2:18262 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-173117 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-173118 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-173119 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܝܬܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11516 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 62044-173120 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.