<-- Acts 17:14 | Acts 17:16 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 17:15

Acts 17:15 - ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܠܰܘܺܝܘ ܠܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܰܡܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܐܬ݂ܺܢܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܡܶܢ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܺܝܠܳܐ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܥܓ݂ܰܠ ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) AND they who accompanied Paulos came [with him] unto Athinos the city; and when they departed from the midst of it they took from him an epistle to Shilo and Timotheos, that they should speedily come to him.

(Murdock) And they who conducted Paul, went with him to the city of Athens. And when they departed from him, they received an epistle from him to Silas and Timothy, that they should come to him speedily.

(Lamsa) And those who escorted Paul went with him as far as the city of Athens: and when they were leaving him, they received from him an epistle to Silas and Ti-mo'the-us requesting them to come to him in haste.

(KJV) And they that conducted Paul brought him unto Athens: and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܢܘܢ ܘܗܳܢܽܘܢ 2:5056 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-17150 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܬܠܘܝܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܠܰܘܺܝܘ 2:11046 ܠܘܐ Verb accompany, escort 236 109 62044-17151 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-17152 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܦܘܠܘܣ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16456 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-17153 - - - - - - No - - -
ܐܬܘ ܐܶܬ݂ܰܘ 2:2079 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-17154 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62044-17155 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-17156 - - - - - - No - - -
ܠܐܬܢܘܣ ܠܰܐܬ݂ܺܢܳܘܣ 2:2198 ܐܬܢܘܣ Proper Noun Athens 33 32 62044-17157 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-17158 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-17159 - - - - - - No - - -
ܢܦܩܝܢ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ 2:13413 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-171510 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-171511 - - - - - - No - - -
ܨܐܕܘܗܝ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:17687 ܨܝܕ Particle near, with, at 477 185 62044-171512 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܩܒܠܘ ܩܰܒ݁ܶܠܘ 2:17981 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-171513 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62044-171514 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܓܪܬܐ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ 2:209 ܐܓܪܬܐ Noun letter, epistle 3 15 62044-171515 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-171516 - - - - - - No - - -
ܫܝܠܐ ܫܺܝܠܳܐ 2:21151 ܫܝܠܐ Proper Noun Silas 574 221 62044-171517 - - - - - - No - - -
ܘܛܝܡܬܐܘܣ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ 2:8126 ܛܝܡܬܐܘܣ Proper Noun Timotheus 172 87 62044-171518 - - - - - - No - - -
ܕܒܥܓܠ ܕ݁ܒ݂ܰܥܓ݂ܰܠ 2:15173 ܥܓܠ Particle quickly 399 158 62044-171519 - - - - - - No - - -
ܢܐܙܠܘܢ ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ 2:387 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-171520 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ 2:11137 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-171521 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.