<-- Acts 16:13 | Acts 16:15 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 16:14

Acts 16:14 - ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܙܰܒ݁ܢܰܬ݂ ܐܰܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܡܳܗ ܗܘܳܐ ܠܽܘܕ݂ܺܝܰܐ ܡܶܢ ܬ݁ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܶܒ݁ܳܗ ܡܳܪܰܢ ܘܫܳܡܥܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀

Translations

(Etheridge) And a certain female, a seller of purple, who feared Aloha, her name was Lydia, of Theatira the city, (was there,) whose heart our Lord opened, and she heard that which Paulos spake.

(Murdock) And a certain woman who feared God, a seller of purple, whose name was Lydia, from the city of Thyatira, [was there]. Her heart our Lord opened, and she hearkened to what Paul spake.

(Lamsa) And a certain woman, named Lyd'i-a, a seller of purple of the city of Thy-a-ti'ra, feared God; her heart was so touched by our LORD that she listened to what Paul said.

(KJV) And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢܬܬܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1502 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62044-16140 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-16141 - Feminine - - - - No - - -
ܡܙܒܢܬ ܡܙܰܒ݁ܢܰܬ݂ 2:5456 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62044-16142 - Feminine Singular Construct Active Participle PAEL No - - -
ܐܪܓܘܢܐ ܐܰܪܓ݁ܘܳܢܳܐ 2:1889 ܐܪܓܘܢܐ Noun purple 27 29 62044-16143 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܚܠܐ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܳܐ 2:4304 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62044-16144 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-16145 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-16146 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-16147 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܡܗ ܫܡܳܗ 2:21614 ܫܡ Noun name 583 225 62044-16148 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-16149 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܕܝܐ ܠܽܘܕ݂ܺܝܰܐ 2:11069 ܠܘܕܝܐ Proper Noun Lydia 237 109 62044-161410 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-161411 - - - - - - No - - -
ܬܐܘܛܝܪܐ ܬ݁ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ 2:22567 ܬܐܘܛܝܪܐ Proper Noun Thyatira 602 233 62044-161412 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-161413 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܕܐ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5241 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-161414 - Feminine Singular - - - No - - -
ܦܬܚ ܦ݁ܬ݂ܰܚ 2:17447 ܦܬܚ Verb open 470 182 62044-161415 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܒܗ ܠܶܒ݁ܳܗ 2:10955 ܠܒ Noun heart 233 108 62044-161416 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܡܪܢ ܡܳܪܰܢ 2:12412 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-161417 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܘܫܡܥܐ ܘܫܳܡܥܳܐ 2:21737 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-161418 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-161419 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-161420 - Common - - - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܳܐܡܰܪ 2:1265 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-161421 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-161422 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.