<-- Acts 14:21 | Acts 14:23 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 14:22

Acts 14:22 - ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܢܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) confirming the souls of the disciples, and exhorting them to persevere in the faith. And they said to them, that through much tribulation it behoveth to enter the kingdom of Aloha.

(Murdock) confirming the souls of the disciples, and entreating them to persevere in the faith; and they told them, that it was necessary, through much affliction, to enter into the kingdom of God.

(Lamsa) Strengthening the souls of the converts, and exhorting them to continue in the faith, and telling them that only through much tribulation can we enter into the kingdom of God.

(KJV) Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-14220 - - - - - - No - - -
ܡܫܪܪܝܢ ܡܫܰܪܪܺܝܢ 2:22239 ܫܪ Verb strong, establish, strengthen, believe 595 229 62044-14221 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-14222 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܢܦܫܬܗܘܢ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:13495 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62044-14223 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܬܠܡܝܕܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ 2:11229 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62044-14224 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܥܝܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ 2:3012 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-14225 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-14226 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-14227 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܢܩܘܘܢ ܕ݁ܰܢܩܰܘܽܘܢ 2:18215 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62044-14228 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62044-14229 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-142210 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-142211 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-142212 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܒܐܘܠܨܢܐ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ 2:1021 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62044-142213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 2:13928 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-142214 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62044-142215 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܡܥܠ ܠܡܶܥܰܠ 2:15625 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-142216 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܡܠܟܘܬܗ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:11996 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62044-142217 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-142218 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.