<-- Acts 14:18 | Acts 14:20 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 14:19

Acts 14:19 - ܐܶܬ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܢܺܘܳܢ ܘܡܶܢ ܐܰܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܘܰܫܓ݂ܰܫܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܘܪܰܓ݂ܡܽܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܓ݂ܰܪܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) But there came thither Jihudoyee from Ikanon and from Antiokia, and stirred up against them the people; and they stoned Paulos, and dragged him out of the city, because they thought that he was dead.

(Murdock) But Jews came hither from Iconium and Antioch, and excited the people against them. And they stoned Paul, and dragged him out of the city, supposing that he was dead.

(Lamsa) But there came there Jews from I-co'nium and An'ti-och and stirred up the people against them, and they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead.

(KJV) And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and, having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܬܘ ܐܶܬ݂ܰܘ 2:2079 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-14190 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-14191 - - - - - - No - - -
ܠܬܡܢ ܠܬ݂ܰܡܳܢ 2:22879 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-14192 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-14193 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-14194 - - - - - - No - - -
ܐܝܩܢܘܢ ܐܺܝܩܳܢܺܘܳܢ 2:710 ܐܝܩܢܘܢ Proper Noun Iconium 14 20 62044-14195 - - - - - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62044-14196 - - - - - - No - - -
ܐܢܛܝܟܝܐ ܐܰܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ 2:1409 ܐܢܛܝܘܟܝ Proper Noun Antioch of Pisidia 21 24 62044-14197 - - - - - - No - - -
ܘܫܓܫܘ ܘܰܫܓ݂ܰܫܘ 2:20660 ܫܓܫ Verb stir up, trouble 559 216 62044-14198 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-14199 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܥܡܐ ܠܥܰܡܳܐ 2:15813 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-141910 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܓܡܘܗܝ ܘܪܰܓ݂ܡܽܘܗ݈ܝ 2:19426 ܪܓܡ Verb stone 529 201 62044-141911 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܦܘܠܘܣ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16456 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-141912 - - - - - - No - - -
ܘܓܪܘܗܝ ܘܓ݂ܰܪܽܘܗ݈ܝ 2:3983 ܓܪ Verb drag away 77 50 62044-141913 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62044-141914 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-141915 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-141916 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-141917 - - - - - - No - - -
ܕܣܒܪܝܢ ܕ݁ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ 2:13723 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62044-141918 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-141919 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܡܝܬ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ 2:11446 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 62044-141920 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-141921 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.