<-- Acts 13:6 | Acts 13:8 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 13:7

Acts 13:7 - ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݁ܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܣܶܪܓ݁ܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܩܪܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) This adhered to a wise man who was proconsul, and was called Sergius Paulos. And the proconsul called Shaol and Bar Naba and requested to hear from them the word of Aloha.

(Murdock) He adhered to a wise man, who was the proconsul, and was called Sergius Paulus. And the proconsul sent for Saul and Barnabas, and requested to hear from them the word of God.

(Lamsa) Who was very close friend to a wise man, the proconsul whose name was Ser'gi-us Pau'lus, who called for Saul and Bar'na-bas, and desired to hear from them the word of God.

(KJV) Which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man; who called for Barnabas and Saul, and desired to hear the word of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-13070 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܒܝܩ ܕ݁ܰܒ݁ܺܝܩ 2:4070 ܕܒܩ Adjective follower, attendant 82 52 62044-13071 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-13072 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3499 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-13073 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܟܝܡܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ 2:7073 ܚܟܡ Adjective wise, prudent, cunning 141 75 62044-13074 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-13075 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-13076 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ 2:1490 ܐܢܬܘܦܛܘܣ Noun proconsul 22 25 62044-13077 - Masculine - - - - No - - -
ܘܡܬܩܪܐ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18855 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-13078 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-13079 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܣܪܓܝܘܣ‌ܦܘܠܘܣ ܣܶܪܓ݁ܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:14788 ܣܪܓܝܘܣ‌ܦܘܠܘܣ Proper Noun Sergius Paulus 389 155 62044-130710 - - - - - - No - - -
ܘܩܪܐ ܘܰܩܪܳܐ 2:18859 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-130711 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-130712 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ 2:1490 ܐܢܬܘܦܛܘܣ Noun proconsul 22 25 62044-130713 - Masculine - - - - No - - -
ܠܫܐܘܠ ܠܫܳܐܘܳܠ 2:20353 ܫܐܘܠ Proper Noun Saul 553 213 62044-130714 - - - - - - No - - -
ܘܠܒܪܢܒܐ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ 2:3381 ܒܪܢܒܐ Proper Noun Barnabas 56 40 62044-130715 - - - - - - No - - -
ܘܒܥܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ 2:3007 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-130716 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-130717 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܫܡܥ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ 2:21704 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-130718 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-130719 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-130720 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-130721 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.