<-- Acts 13:5 | Acts 13:7 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 13:6

Acts 13:6 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܽܘܗ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݁ܰܦ݂ܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܪܳܫܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪܫܽܘܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when they had itinerated through the whole island unto the city Paphos, they found a man, a certain sorcerer, a Jihudoya, who was a false prophet, whose name was Bar Shuma.

(Murdock) And when they had travelled over the whole island as far as the city Paphos, they found a certain man, a sorcerer, a Jew, who was a false prophet, and whose name was Bar-Suma.

(Lamsa) And when they had traveled the whole island as far as the city of Pa'phos, they found a Jewish sorcerer, who was a false prophet and whose name was Bar-Shu'ma:

(KJV) And when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Barjesus:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-13060 - - - - - - No - - -
ܐܬܟܪܟܘܗ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܽܘܗ 2:10613 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62044-13061 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No Third Feminine Singular
ܠܟܠܗ ܠܟ݂ܽܠܳܗ 2:10098 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-13062 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܓܙܪܬܐ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ 2:3697 ܓܙܪ Noun island 68 47 62044-13063 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-13064 - - - - - - No - - -
ܠܦܦܘܣ ܠܦ݁ܰܦ݂ܳܘܣ 2:16917 ܦܦܘܣ Proper Noun Paphos 453 177 62044-13065 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-13066 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܫܟܚܘ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ 2:21194 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-13067 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-13068 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-13069 - Masculine - - - - No - - -
ܚܪܫܐ ܚܰܪܳܫܳܐ 2:7647 ܚܪܫܐ Noun sorcerer 160 82 62044-130610 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8916 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-130611 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-130612 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-130613 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ 2:12621 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62044-130614 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܠܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ 2:4183 ܕܓܠ Adjective false, liar 83 52 62044-130615 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܶܗ 2:21595 ܫܡ Noun name 583 225 62044-130616 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-130617 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܪܫܘܡܐ ܒ݁ܰܪܫܽܘܡܳܐ 2:3184 ܒܪ‌ܫܘܡܐ Proper Noun Barshuma 56 40 62044-130618 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.