<-- Acts 13:43 | Acts 13:45 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 13:44

Acts 13:44 - ܘܰܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܟ݁ܶܢܫܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) AND on the next shabath the whole city gathered to hear the word of Aloha.

(Murdock) And the next sabbath, the whole city assembled to hear the word of God.

(Lamsa) And the next sabbath day the whole city gathered to hear the word of God.

(KJV) And the next sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܫܒܬܐ ܘܰܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:20626 ܫܒܬܐ Noun Sabbath 558 215 62044-13440 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܬܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ 2:7681 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-13441 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܢܫܬ ܟ݁ܶܢܫܰܬ݂ 2:10286 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62044-13442 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-13443 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-13444 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܫܡܥ ܠܡܶܫܡܰܥ 2:21746 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-13445 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܡܠܬܗ ܡܶܠܬ݂ܶܗ 2:12120 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-13446 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-13447 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.