<-- Acts 13:24 | Acts 13:26 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 13:25

Acts 13:25 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܫܰܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܢܽܘ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪܩܶܐ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) And while Juhanon accomplished his ministry, he said, Whom think you that I am ? I am not (he), but, behold, he cometh after me, he, the latchet of whose sandals I am not worthy to unloose.

(Murdock) And while John was fulfilling his ministry, he said: Who, suppose ye, that I am ? I am not he. But lo, he cometh after me; of whom I am not worthy to untie his shoe-strings.

(Lamsa) And as John fulfilled his ministry, he said, Whom do you think I am? I am not he. But behold there comes one after me the strings of whose shoes I am not worthy to untie.

(KJV) And as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am? I am not he. But, behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-13250 - - - - - - No - - -
ܡܫܠܡ ܡܫܰܠܶܡ 2:21519 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-13251 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-13252 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܝܘܚܢܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8953 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62044-13253 - - - - - - No - - -
ܬܫܡܫܬܗ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ 2:21905 ܫܡܫ Noun ministration, service, attendance 622 243 62044-13254 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-13255 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-13256 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢܘ ܡܰܢܽܘ 2:5028 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62044-13257 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܣܒܪܝܢ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ 2:27608 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62044-13258 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-13259 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܐܝܬܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ 2:734 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-132510 - - - - - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-132511 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-132512 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-132513 First Common Singular - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-132514 - - - - - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62044-132515 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܶܐ 2:2077 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-132516 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܬܪܝ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ 2:2223 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62044-132517 - - - - - - No First Common Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-132518 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-132519 - - - - - - No - - -
ܫܘܐ ܫܳܘܶܐ 2:30220 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 62044-132520 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-132521 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܐܫܪܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ 2:22322 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62044-132522 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܪܩܐ ܥܰܪܩܶܐ 2:16268 ܥܪܩܬܐ Noun leather strap 430 168 62044-132523 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܣܢܘܗܝ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ 2:13661 ܣܐܢ Noun sandal, shoe 285 127 62044-132524 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.