<-- Acts 12:19 | Acts 12:21 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 12:20

Acts 12:20 - ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܙ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܨܽܘܪܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܨܰܝܕ݁ܳܢܳܝܶܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܐܦ݁ܺܝܣܘ ܠܰܒ݂ܠܰܣܛܳܘܣ ܩܰܝܛܽܘܢܩܳܢܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܫܶܐܠܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܢܳܣܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܀

Translations

(Etheridge) And because he was angry with the Tsuroyee and with the Tsaidonoyee, they gathered together and came to him by persuasion of Blestos the chamberlain of the king, and prayed of him that peace should be to them, because the sustenance of their country was from the kingdom of Herodes.

(Murdock) And because he was angry against the Tyrians and Sidonians, they assembled and came to him in a body; and having persuaded Blastus, the king's chamberlain, they begged of him that they might have peace; because the supplies of their country were derived from the kingdom of Herod.

(Lamsa) Herod was angry with the people of Tyre and Sidon, but they assembled together and came to him, and they appealed to Blas'tus, the king's chamberlain, and asked him that they might have peace, because their country was dependent upon the kingdom of Herod for food supplies.

(KJV) And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon: but they came with one accord to him, and, having made Blastus the king's chamberlain their friend, desired peace; because their country was nourished by the king's country.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܛܠ ܘܡܶܛܽܠ 2:11632 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-12200 - - - - - - No - - -
ܕܪܓܝܙ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܙ 2:19354 ܪܓܙ Verb angry, provoke 528 201 62044-12201 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-12202 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-12203 - - - - - - No - - -
ܨܘܪܝܐ ܨܽܘܪܳܝܶܐ 2:17659 ܨܘܪ Adjective of Place Tyre 476 184 62044-12204 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-12205 - - - - - - No - - -
ܨܝܕܢܝܐ ܨܰܝܕ݁ܳܢܳܝܶܐ 2:17713 ܨܝܕܢ Adjective of Place Sidon 477 185 62044-12206 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܬܟܢܫܘ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ 2:10248 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62044-12207 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܘܐܬܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ 2:2135 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-12208 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ 2:11137 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-12209 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܟܚܕܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ 2:784 ܐܟܘܬ Particle as one, together 15 21 62044-122010 - - - Emphatic - - No - - -
ܘܐܦܝܣܘ ܘܰܐܦ݁ܺܝܣܘ 2:16596 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62044-122011 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܠܒܠܣܛܘܣ ܠܰܒ݂ܠܰܣܛܳܘܣ 2:2797 ܒܠܣܛܘܣ Proper Noun Blastus 47 36 62044-122012 - - - - - - No - - -
ܩܝܛܘܢܩܢܗ ܩܰܝܛܽܘܢܩܳܢܶܗ 2:18576 ܩܝܛܘܢܐ Noun chamberlain 503 192 62044-122013 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܠܟܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11957 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62044-122014 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܐܠܘ ܘܫܶܐܠܘ 2:20389 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62044-122015 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62044-122016 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܢܗܘܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ 2:5078 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-122017 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-122018 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܝܢܐ ܫܰܝܢܳܐ 2:21167 ܫܝܢ Noun peace, tranquility 575 222 62044-122019 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-122020 - - - - - - No - - -
ܕܦܘܪܢܣܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܢܳܣܳܐ 2:17126 ܦܪܢܣ Noun supply, food, provision, victuals, supply 439 171 62044-122021 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܪܗܘܢ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ 2:2208 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-122022 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-122023 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܘܬܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:12000 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62044-122024 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-122025 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܗܪܘܕܣ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ 2:5367 ܗܪܘܕܣ Proper Noun Herod Agrippa I 106 61 62044-122026 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.