<-- Acts 10:4 | Acts 10:6 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 10:5

Acts 10:5 - ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܠܝܳܘܦ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܐܝܬ݁ܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And now send men to Joppa the city, and bring Shemun who is called Kipha:

(Murdock) And now, send men to the city of Joppa, and bring Simon who is called Cephas.

(Lamsa) And now send men to the city of Joppa, and bring here Simon who is called Peter:

(KJV) And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܫܐ ܘܗܳܫܳܐ 2:5388 ܗܫܐ Particle now 107 62 62044-10050 - - - - - - No - - -
ܫܕܪ ܫܰܕ݁ܰܪ 2:20763 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-10051 Second Masculine Singular - Imperative PAEL No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-10052 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܝܘܦܐ ܠܝܳܘܦ݁ܺܐ 2:9055 ܝܘܦܐ Proper Noun Joppa 190 93 62044-10053 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-10054 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬܐ ܘܰܐܝܬ݁ܳܐ 2:2122 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-10055 Second Masculine Singular - Imperative APHEL No - - -
ܠܫܡܥܘܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ 2:21802 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62044-10056 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-10057 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܟܐܦܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9781 ܟܐܦܐ Proper Noun Cephas 202 98 62044-10058 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.