<-- Acts 10:37 | Acts 10:39 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 10:38

Acts 10:38 - ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܫܚܶܗ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܟ݂ܺܝܘ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) concerning Jeshu who was of Natsrath, whom Aloha anointed with the Spirit of Holiness and with power: he who went about and healed those who were worn out with evil, because Aloha was with him.

(Murdock) concerning Jesus, who was of Nazareth, whom God anointed with the Holy Spirit and with power. And he it was, who went about and healed those that were suffering from evil, because God was with him.

(Lamsa) Concerning Jesus of Nazareth, whom God anointed with the Holy Spirit and with power, and who, because God was with him, went about doing good and healing all who were oppressed of the devil.

(KJV) How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: who went about doing good, and healing all that were oppressed of the devil; for God was with him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-10380 - - - - - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-10381 - - - - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-10382 - - - - - - No - - -
ܢܨܪܬ ܢܳܨܪܰܬ݂ 2:13539 ܢܨܪܬ Proper Noun Nazareth 349 143 62044-10383 - - - - - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-10384 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܫܚܗ ܡܰܫܚܶܗ 2:12492 ܡܫܚ Verb anoint 305 133 62044-10385 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:9103 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-10386 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62044-10387 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܚܝܠܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ 2:7033 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62044-10388 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܘܝܘ ܘܗܽܘܝܽܘ 2:5016 ܗܘ Pronoun i.e., that is to say 102 59 62044-10389 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܟܪܟ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ 2:10618 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62044-103810 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-103811 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܡܐܣܐ ܘܡܰܐܣܶܐ 2:1605 ܐܣܐ Verb heal 22 25 62044-103812 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܗܢܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ 2:5062 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-103813 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܬܢܟܝܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܟ݂ܺܝܘ 2:13055 ܢܟܐ Verb harm, opposed to 339 140 62044-103814 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-103815 - - - - - - No - - -
ܒܝܫܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ 2:2287 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62044-103816 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-103817 - - - - - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-103818 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-103819 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62044-103820 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.