<-- Acts 10:27 | Acts 10:29 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 10:28

Acts 10:28 - ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܢܶܩܰܦ݂ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܘܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܰܛܡܰܐ ܐܰܘ ܡܣܰܝܰܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And he said to them, You know that it is not lawful for a man a Jihudoya to attach to a foreign man who is not a son of his tribe. But me hath Aloha showed that I should not declare any man unclean or profane.

(Murdock) And he said to them: Ye know, that it is not lawful for a Jewish man, to associate with an alien who is not of his race: but God hath showed me, that I should not say of any one, that he is defiled or unclean.

(Lamsa) So he said to them, You know well that it is unlawful for a Jew to associate with a stranger who is not of his tribe; but God has showed me that I should not call any man common or unclean.

(KJV) And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company, or come unto one of another nation; but God hath shewed me that I should not call any man common or unclean.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-10280 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-10281 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-10282 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-10283 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-10284 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-10285 - - - - - - No - - -
ܡܦܣ ܡܰܦ݁ܰܣ 2:16861 ܦܣ Verb allow, permit 451 176 62044-10286 Third Masculine Singular - Passive Participle APHEL No - - -
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3499 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-10287 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8916 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-10288 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܩܦ ܕ݁ܢܶܩܰܦ݂ 2:13563 ܢܩܦ Verb cleave to, follow, adhere 351 144 62044-10289 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܢܫܐ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1470 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-102810 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܢܘܟܪܝܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ 2:13121 ܢܟܪ Adjective strange, foreign, alien 332 138 62044-102811 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-102812 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-102813 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62044-102814 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܫܪܒܬܗ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ 2:22441 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62044-102815 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܠܝ ܘܠܺܝ 2:10836 ܠ Particle to, for 232 107 62044-102816 - - - - - - No First Common Singular
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-102817 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܘܝܢܝ ܚܰܘܝܰܢܝ 2:6415 ܚܘܐ Verb show 129 70 62044-102818 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No First Common Singular
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-102819 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܺܡܰܪ 2:1244 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-102820 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-102821 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-102822 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܕܛܡܐ ܕ݁ܰܛܡܰܐ 2:8216 ܛܡܐ Adjective unclean, impure 176 87 62044-102823 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62044-102824 - - - - - - No - - -
ܡܣܝܒ ܡܣܰܝܰܒ݂ 2:14100 ܣܝܒ Verb defile 374 150 62044-102825 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.