<-- 2Timothy 4:6 | 2Timothy 4:8 -->

Analysis of Peshitta verse 2Timothy 4:7

2Timothy 4:7 - ܐܰܓ݂ܽܘܢܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܫܶܬ݂ ܘܪܶܗܛܝ ܫܰܠܡܶܬ݂ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܢܶܛܪܶܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) The good agony I have fought, and my running I have completed, and my faith I have kept.

(Murdock) I have fought a good combat, I have completed my race, I have preserved my fidelity;

(Lamsa) I have fought a good fight, I have finished my race, I have kept my faith:

(KJV) I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܓܘܢܐ ܐܰܓ݂ܽܘܢܳܐ 2:172 ܐܓܘܢܐ Noun contest, conflict 3 14 62055-04070 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܦܝܪܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ 2:22089 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62055-04071 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܟܬܫܬ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܫܶܬ݂ 2:10813 ܟܬܫ Verb strike, strive, endeavor, fight 232 107 62055-04072 First Common Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܘܪܗܛܝ ܘܪܶܗܛܝ 2:19589 ܪܗܛ Noun course 532 203 62055-04073 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܫܠܡܬ ܫܰܠܡܶܬ݂ 2:21548 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62055-04074 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܘܗܝܡܢܘܬܝ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ 2:1211 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62055-04075 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܢܛܪܬ ܢܶܛܪܶܬ݂ 2:13021 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62055-04076 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.