<-- 2Timothy 3:6 | 2Timothy 3:8 -->

Analysis of Peshitta verse 2Timothy 3:7

2Timothy 3:7 - ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܝܳܠܦ݁ܳܢ ܘܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) who, in all time learning, never to the knowledge of the truth are able to come.

(Murdock) who are always learning, and can never come to the knowledge of the truth.

(Lamsa) Ever striving to learn, and never able to come to the knowledge of the truth,

(KJV) Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܒܟܠܙܒܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5490 ܟܠ Idiom always 216 102 62055-03070 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܝܠܦܢ ܝܳܠܦ݁ܳܢ 2:9220 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62055-03071 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܡܬܘܡ ܘܡܶܡܬ݂ܽܘܡ 2:12548 ܡܬܡ Particle always, ever 280 125 62055-03072 - - - - - - No - - -
ܠܝܕܥܬܐ ܠܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8765 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62055-03073 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܪܪܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ 2:22289 ܫܪ Noun truth 599 231 62055-03074 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܐܬܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ 2:2153 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62055-03075 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62055-03076 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚܝܢ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ 2:21259 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62055-03077 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.