<-- 2Thessalonians 2:12 | 2Thessalonians 2:14 -->

Analysis of Peshitta verse 2Thessalonians 2:13

2Thessalonians 2:13 - ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܡܰܘܕ݁ܳܝܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܳܟ݂ܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But we are bound to give thanks unto Aloha at all time for you, our brethren, beloved in our Lord, because Aloha hath chosen you from the beginning unto salvation, by sanctification of the Spirit, and by the belief of the truth.

(Murdock) But we are bound to give thanks to God always, on your account, my brethren beloved of our Lord, that God hath from the beginning chosen you unto life, through sanctification of the Spirit, and through faith in the truth.

(Lamsa) But we are bound to give thanks always to God for you, my brethren beloved of our LORD, because God has from the beginning chosen you to salvation, through holiness of the Spirit and through a true faith:

(KJV) But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62053-02130 First Common Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62053-02131 - - - - - - No - - -
ܚܝܒܝܢܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ 2:6491 ܚܒ Adjective debtor 139 74 62053-02132 - Masculine Plural Absolute - - No First Common Plural
ܠܡܘܕܝܘ ܠܡܰܘܕ݁ܳܝܽܘ 2:8556 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62053-02133 - - - - Infinitive APHEL No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62053-02134 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܠܙܒܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5486 ܟܠ Idiom always 216 102 62053-02135 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62053-02136 - - - - - - No - - -
ܐܦܝܟܘܢ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:1767 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62053-02137 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܚܝܢ ܐܰܚܰܝܢ 2:409 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62053-02138 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܚܒܝܒܘܗܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:6082 ܚܒ Adjective beloved 123 68 62053-02139 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ 2:12378 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62053-021310 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܓܒܟܘܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܳܟ݂ܽܘܢ 2:3436 ܓܒܐ Verb choose, gather, elect, collect 58 44 62053-021311 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Second Masculine Plural
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62053-021312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62053-021313 - - - - - - No - - -
ܪܫܝܬܐ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ 2:19981 ܪܝܫ Noun beginning, fruits 540 208 62053-021314 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܚܝܐ ܠܚܰܝܶܐ 2:6981 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62053-021315 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ 2:18170 ܩܕܫ Noun holiness, sanctification 490 188 62053-021316 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܘܚܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19645 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62053-021317 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1206 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62053-021318 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܪܪܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ 2:22289 ܫܪ Noun truth 599 231 62053-021319 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.