<-- 2Thessalonians 1:3 | 2Thessalonians 1:5 -->

Analysis of Peshitta verse 2Thessalonians 1:4

2Thessalonians 1:4 - ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܒ݁ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܥܰܠ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܪܕ݂ܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܽܐܘܠܨܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) as that we also boast of you in the churches of Aloha, of your faith and of your patience, in all your persecution and your affliction which you endure;

(Murdock) Insomuch that we also boast of you in the churches of God, on account of your faith, and your patience in all the persecution and trials that ye endure;

(Lamsa) So that even we ourselves boast of you in the churches of God over your faith and patience in all your persecutions and tribulations that you endure;

(KJV) So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62053-01040 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62053-01041 - - - - - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62053-01042 First Common Plural - - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62053-01043 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5138 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62053-01044 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ 2:2237 ܒܗܪ Denominative glorify, pride 36 33 62053-01045 First Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܚܢܢ ܚ݈ܢܰܢ 2:23319 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62053-01046 First Common Plural - - - Yes - - -
ܒܥܕܬܐ ܒ݁ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15262 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62053-01047 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62053-01048 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62053-01049 - - - - - - No - - -
ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:1203 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62053-010410 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62053-010411 - - - - - - No - - -
ܡܣܝܒܪܢܘܬܟܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:13792 ܣܒܪ Noun patience, endurance 284 127 62053-010412 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܒܟܠܗ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10018 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62053-010413 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܪܕܝܦܘܬܟܘܢ ܪܕ݂ܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:19508 ܪܕܦ Noun persecution 530 202 62053-010414 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܐܘܠܨܢܝܟܘܢ ܘܽܐܘܠܨܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:1024 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62053-010415 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܡܣܝܒܪܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ 2:27621 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62053-010416 Second Masculine Plural - Active Participle PAIEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62053-010417 Second Masculine Plural - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.