<-- 2Peter 1:21 | 2Peter 2:2 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 2:1

2Peter 2:1 - ܗܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܥܠܺܝܢ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܘܰܒ݂ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܰܙܒ݂ܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܡܣܰܪܗܒ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) BUT there were false prophets in the world, as also among you there will be false teachers, they who introduce heresies of destruction,[Abadono.] and, the Lord who bought them denying, bring upon themselves swift destruction.[Abadono.]

(Murdock) But in the world, there have been also false prophets, as there will likewise be false teachers among you, who will bring in destructive heresies, denying the Lord that bought them; thus bringing on themselves swift destruction.

(Lamsa) BUT there were false prophets also among the people, even as there will be false teachers among you, who shall bring in damnable heresies, even denying the LORD who has redeemed them, and thus bringing upon themselves swift destruction.

(KJV) But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5089 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63061-02010 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 63061-02011 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 63061-02012 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12622 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 63061-02013 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܓܠܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ 2:4184 ܕܓܠ Adjective false, liar 83 52 63061-02014 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܥܡܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ 2:15797 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 63061-02015 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63061-02016 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 63061-02017 - - - - - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63061-02018 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܗܘܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5139 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63061-02019 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܠܦܢܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ 2:9257 ܝܠܦ Noun teacher 278 125 63061-020110 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܓܠܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ 2:4184 ܕܓܠ Adjective false, liar 83 52 63061-020111 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63061-020112 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܥܠܝܢ ܕ݁ܡܰܥܠܺܝܢ 2:15594 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 63061-020113 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܗܪܣܝܣ ܗܶܪܶܣܺܝܣ 2:5384 ܗܪܣܝܣ Noun heresy, sect 107 62 63061-020114 - Feminine Plural - - - No - - -
ܕܐܒܕܢܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ 2:118 ܐܒܕ Noun loss, perdition, waste 2 13 63061-020115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܡܪܐ ܘܰܒ݂ܡܳܪܳܐ 2:12379 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63061-020116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܒܢ ܕ݁ܰܙܒ݂ܰܢ 2:5422 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 63061-020117 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63061-020118 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܟܦܪܝܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ 2:10461 ܟܦܪ Verb deny, refuse 223 104 63061-020119 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-020120 - - - - - - No - - -
ܡܝܬܝܢ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ 2:2158 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63061-020121 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63061-020122 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܗܘܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ 2:13487 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63061-020123 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܒܕܢܐ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ 2:117 ܐܒܕ Noun loss, perdition, waste 2 13 63061-020124 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܣܪܗܒܐ ܡܣܰܪܗܒ݂ܳܐ 2:19540 ܪܗܒ Participle Adjective hasty 286 127 63061-020125 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.