<-- 2Peter 1:3 | 2Peter 1:5 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 1:4

2Peter 1:4 - ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܶܝܢ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) by annunciations [Nunciatio, promissum: from, to know, make known.] great and precious which he hath given to you, that by them you may be partakers of the divine nature, while you escape the corruption of the lusts which are in the world;

(Murdock) wherein he hath given you very great and precious promises; that by them ye might become partakers of the nature of God, while ye flee from the corruptions of the lusts that are in the world.

(Lamsa) Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

(KJV) Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܶܝܢ 2:595 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63061-01040 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Feminine Plural
ܫܘܘܕܝܐ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܶܐ 2:8584 ܝܕܐ Noun promise 563 217 63061-01041 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܪܘܪܒܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ 2:19219 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63061-01042 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܝܩܝܪܐ ܘܝܰܩܺܝܪܶܐ 2:9466 ܝܩܪ Adjective heavy, precious 196 97 63061-01043 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 63061-01044 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܝܗܒ ܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8848 ܝܗܒ Verb give 188 91 63061-01045 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܒܝܕ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ 2:597 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63061-01046 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63061-01047 - Common Plural - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63061-01048 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܫܘܬܦܐ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܶܐ 2:21061 ܫܘܬܦ Noun partaker, partner 570 220 63061-01049 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܝܢܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܐ 2:9922 ܟܢ Noun nature 213 102 63061-010410 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܗܝܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ 2:939 ܐܠܗ Adjective divine 17 22 63061-010411 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-010412 - - - - - - No - - -
ܥܪܩܝܢ ܥܳܪܩܺܝܢ 2:28516 ܥܪܩ Verb flee 429 168 63061-010413 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63061-010414 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63061-010415 - - - - - - No - - -
ܚܒܠܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ 2:6150 ܚܒܠ Noun corruption, decay 124 69 63061-010416 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܓܝܓܬܐ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:19331 ܪܓ Noun lust 528 201 63061-010417 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܥܠܡܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ 2:15743 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 63061-010418 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.