<-- 2Peter 1:16 | 2Peter 1:18 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 1:17

2Peter 1:17 - ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܢܣܰܒ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܦ݁ܰܐܝܰܬ݂ ܒ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܗ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܶܪܝ ܗܰܘ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܨܛܒ݂ܺܝܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) For when he received from Aloha the Father honour and glory, while a voice came to him as this, after the glorious beauty of his majesty, This is my Son, the Beloved, in whom I have delighted;

(Murdock) For, when he received from God the Father honor and glory, and, after the splendid glory of his majesty, a voice came to him thus: This is my beloved Son, in whom I am well pleased;

(Lamsa) For he received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to him from the excellent and majestic glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

(KJV) For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-01170 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 63061-01171 - - - - - - No - - -
ܢܣܒ ܢܣܰܒ݂ 2:13187 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 63061-01172 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63061-01173 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63061-01174 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܒܐ ܐܰܒ݂ܳܐ 2:6 ܐܒ Noun father 2 13 63061-01175 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܩܪܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ 2:9450 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 63061-01176 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20931 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63061-01177 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-01178 - - - - - - No - - -
ܩܠܐ ܩܳܠܳܐ 2:18632 ܩܠ Noun voice 506 193 63061-01179 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63061-011710 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63061-011711 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܐܝܟ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ 2:624 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63061-011712 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63061-011713 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63061-011714 - - - - - - No - - -
ܬܫܒܘܚܬܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20936 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63061-011715 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܐܝܬ ܦ݁ܰܐܝܰܬ݂ 2:16366 ܦܐܝ Adjective proper, becoming 432 169 63061-011716 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܒܪܒܘܬܗ ܒ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܗ 2:19243 ܪܒ Noun greatness, priesthood 526 200 63061-011717 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܗܢܘ ܕ݁ܗܳܢܰܘ 2:4998 ܗܘ Pronoun - 105 61 63061-011718 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܒܪܝ ܒ݁ܶܪܝ 2:3248 ܒܪ Noun son 53 40 63061-011719 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63061-011720 - Masculine Singular - - - No - - -
ܚܒܝܒܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ 2:6079 ܚܒ Adjective beloved 123 68 63061-011721 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63061-011722 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗ 2:2249 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63061-011723 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܨܛܒܝܬ ܐܶܨܛܒ݂ܺܝܬ݂ 2:17483 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 63061-011724 First Common Singular - Perfect ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.