<-- 2John 1:11 | 2John 1:13 -->

Analysis of Peshitta verse 2John 1:12

2John 1:12 - ܟ݁ܰܕ݂ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܺܝ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܒ݁ܥܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܟ݁ܰܪܛܺܝܣܳܐ ܘܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܦ݂ܽܘܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܕ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Though I have many things to write to you, I will not with parchment and ink; but I hope to come to you, and mouth with mouth to speak, that our joy may be complete.

(Murdock) Having many things I could write to you, I would not with paper and ink; but I hope to come to you, and to converse mouth to mouth, that our joy may be complete.

(Lamsa) I have many things to say to you, which I do not want to write with paper and ink: but I trust to come to you, and speak face to face, that our joy may be full.

(KJV) Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63063-01120 - - - - - - No - - -
ܣܓܝܐܬܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ 2:13936 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 63063-01121 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63063-01122 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63063-01123 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 63063-01124 - - - - - - No First Common Singular
ܠܡܟܬܒ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ 2:10738 ܟܬܒ Verb write 230 107 63063-01125 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 63063-01126 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63063-01127 - - - - - - No - - -
ܒܥܝܬ ܒ݁ܥܺܝܬ݂ 2:2991 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 63063-01128 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܒܝܕ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ 2:597 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63063-01129 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܟܪܛܝܣܐ ܟ݁ܰܪܛܺܝܣܳܐ 2:10609 ܟܪܛܝܣܐ Noun paper, papyrus 226 105 63063-011210 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܝܘܬܐ ܘܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:4380 ܕܝܬܐ Noun ink 90 54 63063-011211 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63063-011212 - - - - - - No - - -
ܡܣܒܪ ܡܣܰܒ݁ܰܪ 2:27589 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 63063-011213 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63063-011214 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ 2:2095 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63063-011215 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 63063-011216 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܦܘܡܐ ܘܦ݂ܽܘܡܳܐ 2:16467 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 63063-011217 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 63063-011218 - - - - - - No - - -
ܦܘܡܐ ܦ݁ܽܘܡܳܐ 2:16474 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 63063-011219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܡܠܠ ܢܡܰܠܶܠ 2:12064 ܡܠ Verb speak 273 122 63063-011220 First Common Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܕܚܕܘܬܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6272 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 63063-011221 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ 2:4396 ܕܝܠ Particle own 90 54 63063-011222 - - - - - - No First Common Plural
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63063-011223 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܫܡܠܝܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ 2:11863 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63063-011224 Third Feminine Singular - Passive Participle SHAPHEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.