<-- 2Corinthians 9:1 | 2Corinthians 9:3 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 9:2

2Corinthians 9:2 - ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܝܳܒ݂ܶܗ ܕ݁ܪܶܥܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܶܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܐܶܫܬ݁ܩܰܕ݂ܝ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܓ݁ܰܪܶܓ݂ ܀

Translations

(Etheridge) For I know the goodness of your mind, of which I boasted of you to the Makedunoyee, that Akaia was ready since last year, and your zeal hath stirred up many.

(Murdock) for I know the goodness of your mind; and therefore I gloried of you before the Macedonians, that Achaia was ready a year ago; and your zeal hath excited many.

(Lamsa) For I know that you have made up your minds, and that is why I boasted of you to the Macedonians stating that A-cha'ia was ready a year ago; and your zeal has stirred up a great many people.

(KJV) For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago; and your zeal hath provoked very many.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25883 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62047-09020 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-09021 First Common Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-09022 - - - - - - No - - -
ܛܘܝܒܗ ܛܽܘܝܳܒ݂ܶܗ 2:8021 ܛܘܒ Noun preparedness, readiness, promptitude, preparation 169 85 62047-09023 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܪܥܝܢܟܘܢ ܕ݁ܪܶܥܝܳܢܟ݂ܽܘܢ 2:20189 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62047-09024 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܡܛܠ ܘܡܶܛܽܠ 2:11632 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-09025 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-09026 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܫܬܒܗܪܬ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܶܬ݂ 2:2363 ܒܗܪ Denominative glorify, pride 36 33 62047-09027 First Common Singular - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-09028 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܡܩܕܘܢܝܐ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ 2:12329 ܡܩܕܘܢܝܐ Adjective of Place Macedonian 296 130 62047-09029 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܟܐܝܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ 2:764 ܐܟܐܝܐ Proper Noun Achaia 15 21 62047-090210 - - - - - - No - - -
ܥܬܝܕܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ 2:16308 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62047-090211 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-090212 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-090213 - - - - - - No - - -
ܐܫܬܩܕܝ ܐܶܫܬ݁ܩܰܕ݂ܝ 2:2050 ܐܫܬܩܕܝ Particle year 31 31 62047-090214 - - - - - - No - - -
ܘܛܢܢܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ 2:8249 ܛܢ Noun jealousy, zeal 177 88 62047-090215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 62047-090216 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܣܓܝܐܐ ܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13926 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-090217 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܓܪܓ ܓ݁ܰܪܶܓ݂ 2:4001 ܓܪܓ Verb stir up, incite 77 50 62047-090218 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.