<-- 2Corinthians 8:6 | 2Corinthians 8:8 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 8:7

2Corinthians 8:7 - ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܚܦ݂ܺܝܛܘ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܰܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But as you have excelled in every thing, in faith, and in doctrine, and in knowledge, and in all diligence, and in our love toward you, so also in this beneficence may you excel.

(Murdock) And as ye are enriched in every thing, in faith, and speech, and knowledge, and in all diligence, and in our love towards you, so abound ye in this beneficence also.

(Lamsa) Therefore, as you abound in every thing, in faith, in the word of God, in knowledge, in all perseverance, and by our love toward you, you should likewise excel in this gracious favor also.

(KJV) Therefore, as ye abound in every thing, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-08070 - - - - - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62047-08071 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܒܟܠܡܕܡ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10022 ܟܠ Idiom everything 216 102 62047-08072 - - - - - - No - - -
ܡܬܝܬܪܝܢ ܡܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܺܝܢ 2:26257 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62047-08073 Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-08074 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62047-08075 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܡܠܬܐ ܘܰܒ݂ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12095 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62047-08076 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܝܕܥܬܐ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8759 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62047-08077 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܟܠ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ 2:10041 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62047-08078 - Masculine - - - - No - - -
ܚܦܝܛܘ ܚܦ݂ܺܝܛܘ 2:7501 ܚܦܛ Noun diligence, zest, earnestness, perseverance 153 80 62047-08079 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܘܒܚܘܒܢ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܰܢ 2:6101 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62047-080710 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܠܘܬܟܘܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11131 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-080711 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62047-080712 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-080713 - - - - - - No - - -
ܒܗܕܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5236 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-080714 - Feminine Singular - - - No - - -
ܛܝܒܘܬܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8036 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62047-080715 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܬܝܬܪܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܽܘܢ 2:9705 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62047-080716 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.