<-- 2Corinthians 8:13 | 2Corinthians 8:15 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 8:14

2Corinthians 8:14 - ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܫܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܰܘ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܫܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) but in equality be you at this time; that your abundance may be a supply to their want, that also [on another occasion] their abundance may be for [a supply] to your want, that there may be equality.

(Murdock) but that ye may be on equality at the present time; and that your abundance may be [a supply] to their want; that their abundance likewise may be [a supply] to your want; that there may be equality.

(Lamsa) But that there may be an equality at this particular time, that your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality.

(KJV) But by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want: that there may be equality:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-08140 - - - - - - No - - -
ܒܫܘܝܘܬܐ ܒ݁ܫܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:20846 ܫܘܐ Noun equality, similarity 565 218 62047-08141 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5089 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-08142 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܙܒܢܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5480 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62047-08143 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-08144 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܬܝܪܘܬܟܘܢ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:9663 ܝܬܪ Noun abundance, excellence, superiority 199 98 62047-08145 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 62047-08146 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-08147 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܚܣܝܪܘܬܗܘܢ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ 2:7459 ܚܣܪ Noun want, need, defect 151 79 62047-08148 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܗܠܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5242 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-08149 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-081410 - - - - - - No - - -
ܝܬܝܪܘܬܗܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ 2:9666 ܝܬܪ Noun abundance, excellence, superiority 199 98 62047-081411 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܗܢܘܢ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ 2:5041 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-081412 - Masculine Plural - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-081413 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܚܣܝܪܘܬܟܘܢ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:7460 ܚܣܪ Noun want, need, defect 151 79 62047-081414 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 62047-081415 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܬܗܘܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5082 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-081416 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܫܘܝܘܬܐ ܫܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:20848 ܫܘܐ Noun equality, similarity 565 218 62047-081417 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.