<-- 2Corinthians 7:3 | 2Corinthians 7:5 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 7:4

2Corinthians 7:4 - ܦ݁ܰܪܶܗ݈ܣܺܝܰܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܡܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܳܐ ܒ݁ܺܝ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ ܀

Translations

(Etheridge) GREAT is the freedom I have with you, and great in you is my glorying; I am full of consolation, and my joy greatly aboundeth in me in all my afflictions.

(Murdock) I have great assurance before you, and have much glorying in you; and I am full of comfort. And joy greatly aboundeth to me, in all my afflictions.

(Lamsa) I am familiar enough to speak boldly with you, and I am very proud of you: and I am filled with satisfaction, and I am overwhelmed with joy in all our troubles.

(KJV) Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you: I am filled with comfort, I am exceeding joyful in all our tribulation.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܪܗܣܝܐ ܦ݁ܰܪܶܗ݈ܣܺܝܰܐ 2:17081 ܦܪܗܣܝܐ Noun boldness, liberty of speech, assurance 458 178 62047-07040 - Feminine Singular - - - No - - -
ܣܓܝܐܬܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ 2:13935 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-07041 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62047-07042 - - - - - - No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-07043 - - - - - - No First Common Singular
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-07044 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܣܓܝ ܘܣܰܓ݁ܺܝ 2:13923 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-07045 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62047-07046 - - - - - - No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-07047 - - - - - - No First Common Singular
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-07048 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܫܘܒܗܪܐ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ 2:2399 ܒܗܪ Noun glorying, vainglory, vaunting 563 217 62047-07049 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܠܐ ܘܰܡܠܶܐ 2:26941 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62047-070410 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-070411 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܘܝܐܐ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ 2:2608 ܒܝܐ Noun comfort, encouragement 37 33 62047-070412 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܣܘܓܐܐ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ 2:13941 ܣܓܐ Noun multitude, abundance 363 148 62047-070413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܝܬܪܐ ܡܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܳܐ 2:9697 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62047-070414 Third Feminine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܒܝ ܒ݁ܺܝ 2:2243 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-070415 - - - - - - No First Common Singular
ܚܕܘܬܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6282 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62047-070416 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܠܗܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10010 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62047-070417 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܐܘܠܨܢܝ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ 2:1008 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62047-070418 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.