<-- 2Corinthians 7:11 | 2Corinthians 7:13 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 7:12

2Corinthians 7:12 - ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܟ݁ܠܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܰܠ ܒ݁ܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) But, it was for this we wrote to you; not on account of the injurer, nor on account of the injured one [only] , but that you may know before Aloha our carefulness over you.

(Murdock) And it will be [seen] that I wrote to you, not for the sake of him who did the wrong, nor for the sake of him who received the wrong, [only,] but that your solicitude in respect to us might be known before God.

(Lamsa) Be that as it may, though I wrote to you, I did not do it for the one who had done the wrong nor for the one who had suffered the wrong, but that your painstaking care for us might be known before God.

(KJV) Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-07120 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-07121 - - - - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-07122 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܟܬܒܬ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ 2:10708 ܟܬܒ Verb write 230 107 62047-07123 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-07124 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-07125 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-07126 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-07127 - - - - - - No - - -
ܡܣܟܠܢܐ ܡܰܣܟ݁ܠܳܢܳܐ 2:14376 ܣܟܠ Noun evil doer, offender 285 127 62047-07128 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-07129 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-071210 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-071211 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-071212 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62047-071213 - - - - - - No - - -
ܕܡܣܟܠ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܰܠ 2:14384 ܣܟܠ Denominative offend, wrong 377 151 62047-071214 Third Masculine Singular - Passive Participle APHEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-071215 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-071216 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-071217 - - - - - - No - - -
ܕܬܬܝܕܥ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ 2:8655 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62047-071218 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62047-071219 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-071220 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܦܝܛܘܬܟܘܢ ܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:7503 ܚܦܛ Noun diligence, zest, earnestness, perseverance 153 80 62047-071221 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܡܛܠܬܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ 2:11631 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-071222 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.