<-- 2Corinthians 6:18 | 2Corinthians 7:2 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 7:1

2Corinthians 7:1 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܶܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ ܢܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܛܰܡܐܘܽܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܪܽܘܚܳܐ ܘܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Because then we have these promises, my beloved, let us cleanse ourselves from all impurity of the flesh and of the spirit, and accomplish sanctification in the fear of Aloha.

(Murdock) Seeing, therefore, we have these promises, my beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh and of the spirit; and let us work righteousness, in the fear of God.

(Lamsa) HAVING therefore these promises, my beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, and let us serve in holiness in the fear of God.

(KJV) Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-07010 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62047-07011 - - - - - - No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62047-07012 - - - - - - No First Common Plural
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62047-07013 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-07014 - Common Plural - - - No - - -
ܡܘܠܟܢܐ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܶܐ 2:11920 ܡܠܟ Noun promise 257 117 62047-07015 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܒܝܒܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ 2:6083 ܚܒ Adjective beloved 123 68 62047-07016 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܢܕܟܐ ܢܕ݂ܰܟ݁ܶܐ 2:4573 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62047-07017 First Common Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܢܦܫܢ ܢܰܦ݂ܫܰܢ 2:13492 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62047-07018 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-07019 - - - - - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62047-070110 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܛܡܐܘܬܐ ܛܰܡܐܘܽܬ݂ܳܐ 2:8228 ܛܡܐ Noun uncleaness, impurity, pollution 176 88 62047-070111 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܣܪܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2952 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62047-070112 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܪܘܚܐ ܘܰܕ݂ܪܽܘܚܳܐ 2:19654 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62047-070113 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܦܠܘܚ ܘܢܶܦ݂ܠܽܘܚ 2:16739 ܦܠܚ Verb work, labour, serve, caltivate 447 175 62047-070114 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܩܕܝܫܘܬܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ 2:18176 ܩܕܫ Noun holiness, sanctification 490 188 62047-070115 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܕܚܠܬܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4340 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62047-070116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-070117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.