<-- 2Corinthians 6:15 | 2Corinthians 6:17 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 6:16

2Corinthians 6:16 - ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܰܝܟ݁ܠܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܝܟ݁ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪ ܕ݁ܶܐܥܡܰܪ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܶܐܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Or what union hath the temple of Aloha with (that) of demons? For you are the temple of Aloha the living; as it is written, I will dwell in them, and walk in them; And I will be their God, And they shall be to me a people.

(Murdock) or what agreement hath the temple of God with that of demons ? For ye are the temple of the living God; as it is said, I will dwell among them, and walk among them, and will be their God, and they shall be my people.

(Lamsa) Or what harmony has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God; as it is said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

(KJV) And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-06160 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-06161 - - - - - - No - - -
ܐܘܝܘܬܐ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:259 ܐܘܐ Noun unity, agreement 5 15 62047-06162 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62047-06163 - - - - - - No - - -
ܠܗܝܟܠܗ ܠܗܰܝܟ݁ܠܶܗ 2:5181 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62047-06164 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-06165 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62047-06166 - - - - - - No - - -
ܕܫܐܕܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ 2:20343 ܫܐܕܐ Noun demon, spirit 553 213 62047-06167 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-06168 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-06169 - - - - - - No - - -
ܗܝܟܠܗ ܗܰܝܟ݁ܠܶܗ 2:5175 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62047-061610 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-061611 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-061612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܝܐ ܚܰܝܳܐ 2:6954 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62047-061613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62047-061614 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܡܝܪ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪ 2:23533 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62047-061615 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܐܥܡܪ ܕ݁ܶܐܥܡܰܪ 2:15947 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62047-061616 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܗܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ 2:2241 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-061617 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܐܗܠܟ ܘܶܐܗܰܠܶܟ݂ 2:5209 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62047-061618 First Common Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܒܗܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ 2:2241 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-061619 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܐܗܘܐ ܘܶܐܗܘܶܐ 2:5110 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-061620 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܠܗܗܘܢ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ 2:908 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-061621 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܗܢܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ 2:5021 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-061622 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܢܗܘܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5139 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-061623 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-061624 - - - - - - No First Common Singular
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62047-061625 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.