<-- 2Corinthians 6:13 | 2Corinthians 6:15 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 6:14

2Corinthians 6:14 - ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܙܰܘܓ݁ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And be not sons of the yoke with them who believe not. For what participation hath righteousness with iniquity ? Or what commixture hath the light with darkness ?

(Murdock) And be ye not yoke-fellows with them that believe not: for what fellowship hath righteousness with iniquity ? or what communion hath light with darkness?

(Lamsa) Do not unite in marriage with unbelievers, for what fellowship has righteousness with iniquity? Or what mingling has light with darkness?

(KJV) Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-06140 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-06141 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62047-06142 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܙܘܓܐ ܙܰܘܓ݁ܳܐ 2:5635 ܙܘܓ Noun yoke, pair, couple 111 64 62047-06143 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-06144 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-06145 - - - - - - No - - -
ܡܗܝܡܢܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ 2:1234 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62047-06146 Third Masculine Plural - Active Participle PAIEL No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-06147 - Feminine Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-06148 - - - - - - No - - -
ܫܘܬܦܘܬܐ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:21069 ܫܘܬܦ Noun partnership, fellowship, participation, communion 570 220 62047-06149 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62047-061410 - - - - - - No - - -
ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ 2:5555 ܙܕܩ Noun righteousness, justness, uprightness 110 63 62047-061411 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62047-061412 - - - - - - No - - -
ܥܘܠܐ ܥܰܘܠܳܐ 2:15374 ܥܘܠ Noun unrighteousness, iniquity 405 160 62047-061413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62047-061414 - - - - - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-061415 - Masculine Singular - - - No - - -
ܚܘܠܛܢܐ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:7114 ܚܠܛ Noun commingling, fellowship 131 71 62047-061416 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62047-061417 - - - - - - No - - -
ܠܢܗܝܪܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ 2:12737 ܢܗܪ Adjective light, bright, luminaries, illumined 329 137 62047-061418 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62047-061419 - - - - - - No - - -
ܚܫܘܟܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ 2:7836 ܚܫܟ Adjective dark, darkness 161 83 62047-061420 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.