<-- 2Corinthians 3:6 | 2Corinthians 3:8 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 3:7

2Corinthians 3:7 - ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܫܡܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܠܰܡܚܳܪ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܀

Translations

(Etheridge) But if the ministry of death in the writing engraven on stones was with glory, as that the sons of Israel could not look on the face of Musha because of the glory of his face which is abolished,

(Murdock) Now if the ministration of death was engraved upon stones in writing, and was so glorious that the children of Israel could not look on the face of Moses, on account of the glory upon his face which vanished away;

(Lamsa) Now if the ministration of death, as contained in the letter of the law and engraved on stones, was so glorious that the children of Israel could not look at the face of Moses because of the glory of his countenance; which glory was not lasting:

(KJV) But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62047-03070 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-03071 - - - - - - No - - -
ܬܫܡܫܬܐ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ 2:21904 ܫܡܫ Noun ministration, service, attendance 622 243 62047-03072 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܘܬܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11487 ܡܬ Noun death 260 118 62047-03073 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܬܒܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10753 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 62047-03074 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܪܫܡܬ ܐܶܬ݂ܪܰܫܡܰܬ݂ 2:20296 ܪܫܡ Verb engrave, foreordain, mark 551 212 62047-03075 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܟܐܦܐ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ 2:9765 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 62047-03076 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܗܘܬ ܘܰܗܘܳܬ݂ 2:5128 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-03077 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20925 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 62047-03078 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62047-03079 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-030710 - - - - - - No - - -
ܢܫܟܚܘܢ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ 2:21269 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62047-030711 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62047-030712 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܝܣܪܝܠ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ 2:700 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62047-030713 - - - - - - No - - -
ܠܡܚܪ ܠܰܡܚܳܪ 2:6554 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62047-030714 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܒܦܪܨܘܦܗ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ 2:17193 ܦܪܨܘܦܐ Noun face, countenance, person, aspect 464 180 62047-030715 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܘܫܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ 2:11437 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62047-030716 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-030717 - - - - - - No - - -
ܫܘܒܚܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ 2:20922 ܫܒܚ Noun glory, glorification, praise 563 217 62047-030718 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܪܨܘܦܗ ܕ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ 2:17194 ܦܪܨܘܦܐ Noun face, countenance, person, aspect 464 180 62047-030719 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-030720 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܒܛܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ 2:2551 ܒܛܠ Verb idle, cease, care, annul 42 35 62047-030721 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.