<-- 2Corinthians 3:2 | 2Corinthians 3:4 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 3:3

2Corinthians 3:3 - ܝܳܕ݂ܥܺܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܓ݁ܰܪܬ݁ܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܫܰܬ݂ ܡܶܢܰܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܠܽܘܚܶܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܠܽܘܚܶܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For you know that you are an epistle of the Meshiha, who hath been ministered by us; written, not with ink but by the Spirit of Aloha the Living; not on tablets of stone, but on the fleshly tablets of the heart.

(Murdock) For ye know that ye are an epistle of the Messiah, ministered by us; not written with ink, but by the Spirit of the living God; not on tables of stone, but on the tablets of the heart of flesh.

(Lamsa) For you are known to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the spirit of the Living God; not on tablets of stone, but on tablets of the living heart.

(KJV) Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܕܥܝܬܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:8698 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62047-03030 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No Second Masculine Plural
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-03031 - - - - - - No - - -
ܕܐܓܪܬܗ ܕ݁ܶܐܓ݁ܰܪܬ݁ܶܗ 2:217 ܐܓܪܬܐ Noun letter, epistle 3 15 62047-03032 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-03033 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62047-03034 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܫܬܡܫܬ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܫܰܬ݂ 2:21848 ܫܡܫ Verb minister, serve 586 227 62047-03035 Third Feminine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܢܢ ܡܶܢܰܢ 2:12191 ܡܢ Particle from 281 125 62047-03036 - - - - - - No First Common Plural
ܕܟܬܝܒܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ 2:10711 ܟܬܒ Verb write 230 107 62047-03037 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-03038 - - - - - - No - - -
ܒܕܝܘܬܐ ܒ݁ܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:4378 ܕܝܬܐ Noun ink 90 54 62047-03039 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-030310 - - - - - - No - - -
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19636 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62047-030311 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-030312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܝܐ ܚܰܝܳܐ 2:6954 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62047-030313 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-030314 - - - - - - No - - -
ܒܠܘܚܐ ܒ݁ܠܽܘܚܶܐ 2:11070 ܠܘܚ Noun table, tablet 237 109 62047-030315 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܦܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9767 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 62047-030316 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-030317 - - - - - - No - - -
ܒܠܘܚܐ ܒ݁ܠܽܘܚܶܐ 2:11070 ܠܘܚ Noun table, tablet 237 109 62047-030318 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܒܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܐ 2:10941 ܠܒ Noun heart 233 108 62047-030319 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܣܪܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2952 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62047-030320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.